CARTEA PREFERAT A LUI BILL GATES I A LUI WARREN BUFFETT

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ă spu­nă Bill Gates că este cea mai bu­nă car­te de bu­si­ness ci­ti­tă vre­o­da­tă, ia­tă o eti­che­tă care se­a­mă­nă cu pal­me­le și tăl­pi­le ace­lea imor­ta­li­za­te în be­ton pe un bu­le­vard din Hol­ly­wood, me­ni­te să ne­mu­re­as­că ac­tori ce­le­bri. Dacă la pă­re­rea lui Bill Gates se adau­gă și cea a lui Warren Buffett, este ca și când ai fi imor­ta­li­zat în stâncă, pe un ver­sant de mun­te, ca Bu­re­bis­ta la noi sau cei patru preșe­di­nți ame­ri­cani la mun­te­le Rus­hmo­re.

Așa ce­va a reușit nu un jur­na­list din era teh­no­lo­gi­că, ci unul din ve­chea gar­dă; John Brooks a fost edi­to­ria­list spe­cia­li­zat în afa­ceri pen­tru The New Yor­ker, Ti­me, Har­per’s Ma­ga­zi­ne și The New York Ti­mes Book Re­vi­ew și s-a pră­pă­dit în 1993. Pri­ma ediție a „Twel­ve Cla­sic Ta­les form the Wor­ld of Wall Stre­et“a apă­rut în 1959 și pe ur­mă în fi­e­ca­re an până în 1969; a fost tra­du­să re­cent în ro­mânește și a apă­rut în co­le­cția CEO Must Re­ad a edi­tu­rii Li­te­ra. Cartea este de fapt o co­le­cție de ar­ti­co­le apă­ru­te în New Yor­ker și, cre­deți sau nu, aces­tea își păs­tre­a­ză pros­peți­mea și ac­tua­li­ta­tea chiar și în zi­le­le noas­tre. Asta pen­tru că în afa­ceri greșe­li­le sunt cum­va ace­le­ași, in­di­fe­rent de mo­men­tul în care au fost co­mi­se, in­di­fe­rent de fap­tul că pro­ta­go­niștii vor­be­au la un telefon cu disc, fa­bri­cat din ebo­ni­tă, sau la iPhone de ul­ti­mă ge­ne­rație.

Să luăm una dintre po­vești­le din car­te, cea a au­to­mo­bi­lu­lui Ford Edsel. Aces­ta, lan­sat în 1957, se voia a fi cea mai mo­der­nă și fru­moa­să și puternică mași­nă, be­ne­fi­ci­ind de cea mai im­por­tan­tă in­ves­tiție și cea mai cos­ti­si­toa­re campanie de lan­sa­re a mo­men­tu­lui, în va­loa­re to­ta­lă de 250 de milioane de dolari. A fost un fias­co, mași­na nu s-a vândut, iar com­pa­nia a pi­er­dut 350 de milioane de dolari. Cum a fost po­si­bil? Cei de la Ford au acți­o­nat or­bește, ur­mând re­zul­ta­te­le unor anu­me son­da­je de opi­nie și cer­ce­tări de piață, ig­no­rând gus­tul în per­ma­nen­tă schim­ba­re al pu­bli­cu­lui. Mași­na a că­zut vic­ti­mă de­ca­la­ju­lui dintre mo­men­tul con­ce­pe­rii și cel al lan­să­rii pro­priu-zi­se, la care s-au adău­gat o sumă de in­con­sis­te­nțe și nea­jun­suri ma­na­ge­ria­le și uma­ne.

Cu to­tul avem un caz cla­sic de pro­dus care a mers înain­tea gus­tu­lui pu­blic, dar a mers în di­re­cția greși­tă. Toa­tă is­to­ria este po­pu­la­tă cu șe­fi ai com­pa­ni­ei, proi­ec­ta­nți și spe­cia­liști

S

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.