LEE BYUNG-CHUL I LEE KUN-HEE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ee Byung-chul este fon­da­to­rul grupului Sam­sung și unul dintre cei mai im­por­ta­nți oa­meni de afa­ceri sud-co­re­eni. S-a năs­cut pe 12 fe­brua­rie 1910 în Ui­rye­ong, în pro­vin­cia Gye­on­gsan­gnam-do din Co­re­ea de Sud, în fa­mi­lia unui im­por­tant la­ti­fun­diar. S-a înscris la Uni­ver­si­ta­tea Wa­se­da din To­kio, dar nu și-a ter­mi­nat stu­di­i­le. După moar­tea ta­tă­lui său, cu banii obți­nuți în ur­ma moște­ni­rii, a pus ba­ze­le unei mori de orez, afa­ce­re care nu a avut succesul scon­tat și pe care a ho­tă­rât să o închi­dă. Noul său pa­riu a fost o afa­ce­re de tran­sport de bu­nuri, pe care a fon­dat-o în orașul Da­e­gu, la 1 martie 1938. Pre­cur­soa­re a grupului re­nu­mit astă­zi, com­pa­nia a pri­mit nu­me­le Sam­sung (trei ste­le - n.r.). Sam­sung tran­spor­ta bu­nuri în Co­re­ea, dar și în alte țări și ajun­se­se ca la înce­pe­rea răz­boi­u­lui din Co­re­ea, în 1950, să fie una dintre ce­le mai mari companii de tran­sport. După ce Seu­lul a fost cu­ce­rit de ar­ma­ta nord-co­re­e­a­nă, omul de afa­ceri și-a re­lo­cat afa­ce­rea în Bu­san. Nu­mă­rul mare de ame­ri­cani și echi­pa­men­te ce au so­sit în Bu­san în urmă­to­rul an și jumătate de răz­boi s-a do­ve­dit a fi în fo­lo­sul afa­ce­ri­lor sa­le.

În 1953, Lee Byung-chul a fon­dat Cheil Su­gar, cu­nos­cu­tă astă­zi drept CJ Cheil­je­dang. Ace­as­ta a de­venit foar­te pro­fi­ta­bi­lă, iar an­tre­pre­no­rul sud-co­re­e­an a fo­lo­sit câști­gu­ri­le obți­nu­te pen­tru a fon­da alte companii în industria elec­tro­ni­ce­lor, auto, asigurări, tex­ti­le și a ma­ga­zi­ne­lor universal. Fon­da­to­rul Sam­sung a mu­rit pe 19 noi­em­brie 1987, la 77 de ani.

La do­uă săp­tă­mâni după moar­tea sa, preșe­di­nția Sam­sung a fost pre­lua­tă de Lee Kun-hee, fi­ul său, care se ală­tu­ra­se grupului în 1968. La înce­pu­tul ani­lor 1990, Lee a con­sta­tat că gru­pul pro­du­cea can­ti­tăți imen­se de produse de sla­bă ca­li­ta­te și a ho­tă­rât să iniți­e­ze o re­for­mă. Și-a pro­pus să tran­sfor­me com­pa­nia într-una in­ter­nați­o­na­lă și, pen­tru a re­a­li­za acest lu­cru, a adus în com­pa­nie an­ga­jați

Lstrăini pe mă­su­ră ce a re­nu­nțat la o par­te din cei lo­ca­li. În 2008, Lee a fost acu­zat de da­re de mi­tă unor pro­cu­rori, ju­de­că­tori și fi­guri po­li­ti­ce din Co­re­ea de Sud și a fost gă­sit vi­no­vat de eva­zi­u­ne fis­ca­lă. Pro­cu­ro­rii au ce­rut să fie pe­dep­sit cu șapte ani de închi­soa­re și cu pla­ta unei amen­zi de pes­te 300 de milioane de dolari; tri­bu­na­lul a sta­bi­lit însă o amen­dă de 98 de milioane de dolari;z și l-a con­dam­nat la trei ani de închi­soa­re cu sus­pen­da­re. Câte­va luni mai târziu, președintele sud-co­re­e­an Lee Myung-bak l-a ier­tat pe Lee astfel încât aces­ta să ră­mână ac­tiv în Co­mi­te­tul Olim­pic In­ter­nați­o­nal. După ce de­mi­si­o­na­se în apri­lie 2008, Lee a anu­nțat întoarcerea sa ca președinte al com­pa­ni­ei în martie 2010. Po­tri­vit in­ter­vi­u­ri­lor acor­da­te în pre­sa in­ter­nați­o­na­lă, unul dintre prin­ci­pa­le­le sa­le obi­ec­ti­ve este atra­ge­rea ta­len­te­lor in­ter­nați­o­na­le în com­pa­ni­ei, astfel încât să se asi­gu­re că gru­pul își va me­nți­ne po­ziția de top la nivel mon­dial. Prin­ci­pa­le­le sub­si­dia­re ale com­pa­ni­ei sunt Sam­sung Elec­tro­nics, Sam­sung He­a­vy Indus­tri­es (com­pa­nie con­struc­toa­re de na­ve - n.r.), Sam­sung Engi­ne­e­ring, com­pa­nia de con­stru­cții Sam­sung C&T și pro­du­că­to­rul de tehnologie a ar­me­lor și op­to­e­lec­tro­ni­ce Sam­sung Te­chwin. Gru­pul avea veni­turi de 305 miliarde de dolari în 2014, iar ave­rea lui Lee Kun-hee este es­ti­ma­tă la 10,8 miliarde de dolari, po­tri­vit pre­sei in­ter­nați­o­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.