COALA ALTFEL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

asa de vis nu este pen­tru toa­tă lumea ace­ea un­de îți poți ame­na­ja piv­niță hi­gh-te­ch de vi­nuri, dres­sing pe trei eta­je sau bu­că­tă­rie în aer li­ber, unii pre­fe­rând o ca­să care le poa­te fi școa­lă bu­nă co­pi­i­lor. Ace­as­tă pre­fe­ri­nță se re­mar­că la un nu­măr tot mai mare de fa­mi­lii înstă­ri­te din Statele Uni­te ale Ame­ri­cii, care își con­stru­i­esc lo­cu­i­nțe­le astfel încât să poa­tă fo­lo­si mare par­te din încă­peri în scop edu­cați­o­nal. Pă­ri­nții care se de­cid pen­tru o ase­me­nea in­ves­tiție su­sțin că nu o fac pen­tru că do­resc să le ofe­re co­pi­i­lor edu­cație re­li­goa­să pe care școa­la obișnu­i­tă nu le-o ofe­ră sau pen­tru că nu le plac șco­li­le de ma­să, ci pen­tru li­ber­ta­tea mai mare pe care o au aceștia la do­mi­ci­liu. Co­pi­ii stu­dia­ză împreu­nă sau se­pa­rat di­ver­se ma­te­rii în încă­peri de­di­ca­te, spre exem­plu ma­te­ma­ti­că în bi­ro­ul unu­ia dintre pă­ri­nți și ore de pian sau alt instru­ment într-o ca­me­ră de­di­ca­tă ac­ti­vi­tăți­lor mu­zi­ca­le. Unii pă­ri­nți merg până într-aco­lo încât să an­ga­je­ze per­soa­ne spe­cia­li­za­te să-i aju­te să-și ur­me­ze pa­si­u­ni­le, cum ar fi gă­ti­tul, o fa­mi­lie adu­cându-i fi­u­lui lor bu­că­tari re­cu­nos­cuți care să-l învețe ar­ta lor. În une­le fa­mi­lii se învață chiar și cul­ti­va­tul le­gu­me­lor și fruc­te­lor, pre­cum și îngri­ji­tul pă­să­ri­lor de ca­să.

Au apă­rut, cum era de aștep­tat, și si­te-uri un­de se pot gă­si pro­fe­sori care să predea ma­te­ri­i­le pe care nu le stă­pânesc pă­ri­nții ori fir­me care pla­se­a­ză ca­dre di­dac­ti­ce la do­mi­ci­liu sau ofe­ră con­sul­ta­nță pen­tru con­stru­i­rea sau ame­na­ja­rea unei locuințe adec­va­te edu­că­rii odra­se­le­lor în fun­cție de vârsta aces­to­ra.

C

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.