REPARAȚII TÂRZII

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Un cu­plu umi­lit în epo­ca vic­to­ria­nă pri­mește res­pec­tul me­ri­tat prin­tr-o ex­po­ziție or­ga­ni­za­tă în ca­sa în care ar fi tre­bu­it să lo­cu­ias­că, scrie The Guar­dian. Atunci când George Har­ry Grey, al șap­te­lea con­te de Stam­ford și War­rin­gton, s-a că­să­to­rit cu o acro­ba­tă de circ, Cat­he­ri­ne Cox, nimeni din înal­ta so­ci­e­ta­te nu l-a pri­vit cu ochi buni, cei doi fi­ind umi­liți în pu­blic până și de re­gi­na Vic­to­ria, care a re­fu­zat să stea la ope­ră în lo­ja de lângă cea în care se aflau aceștia și ne­fi­ind bine pri­miți nici de ve­ci­nii lor din Dun­ham Mas­sey un­de ar fi tre­bu­it să lo­cu­ias­că, fapt care i-a fă­cut să ple­ce luând cu si­ne aproape toate obi­ec­te­le și mo­bi­la din im­po­zan­ta reșe­di­nță. Astă­zi însă, în ca­sa în care cei doi nu au mai apu­cat să stea se or­ga­ni­ze­a­ză o ex­po­ziție în cin­stea lor, pen­tru care s-a reușit re­cu­pe­ra­rea unor ta­blo­uri și obi­ec­te care le-au apa­rți­nut și în care vizitatorii pot afla po­ves­tea ne­o­bișnu­i­tu­lui cu­plu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.