CI­NE-A PUS SCULPTURA-N DRUM

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Une­ori ide­ea de a am­pla­sa o sculp­tu­ră mare aco­lo un­de se poa­te ve­dea cel mai bine nu se do­ve­dește in­spi­ra­tă, obli­gându-i pe cei care au de­cis să o ex­pu­nă să o mu­te. Lu­cra­rea The Kiss, do­uă mâini împreu­na­te, care fa­ce par­te din ex­po­ziția Re­la­ti­on­ships a re­nu­mi­tei sculp­to­rițe Sop­hie Ry­der am­pla­sa­tă în apro­pi­e­rea ca­te­dra­lei din orașul britanic Sa­lis­bu­ry, stră­ju­ia o că­ra­re, iar cei care ar fi tre­bu­it să o ad­mi­re tre­ce­au pe lângă sau pe sub ea cu na­sul în telefon ci­tind și scri­ind SMS-uri fă­ră să mai fie ate­nți pe un­de merg și se ale­ge­au astfel cu cu­cu­ie. Ca să nu se mai întâmple așa ce­va, or­ga­ni­za­to­rii ex­po­ziție au de­cis să mu­te The Kiss pe pe­lu­za ca­te­dra­lei pen­tru ca vizitatorii care do­resc să o stu­di­e­ze de aproape să o poa­tă fa­ce în li­niște, iar nea­te­nții la drum sau cei care trec pe aco­lo noap­tea să nu se mai iz­be­as­că de ea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.