LINIILE DE AFA­CERI ALE FAMILIEI COPOS.

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

Alexandra Copos de Prada coor­do­nea­ză cea mai par­te a li­ni­i­lor de bu­si­ness ale grupului dez­vol­tat de pă­rin­ţii săi, George şi Cris­tia­na Copos. În grup se află şi Ana Imep, pro­du­că­tor de mo­toa­re elec­tri­ce pen­tru ma­şini de spă­lat, us­că­toa­re de ru­fe, ho­te de bu­că­tă­rie şi pen­tru sis­te­me HVAC din industria auto. Con­form in­for­ma­ţi­i­lor de la Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor, în 2014, Ana Imep a înre­gis­trat o ci­fră de afa­ceri de 54,7 milioane de lei, în scă­de­re fa­ţă de 2013 (aproape 64 de milioane de lei). Pe de altă par­te, pro­fi­ta­bi­li­ta­tea s-a îmbu­nă­tă­ţit, ajun­gând în 2014, la un 1,6 milioane de lei fa­ţă de pierderi de pes­te 7,1 milioane de lei în 2013. Con­form unor in­for­ma­ţii ne­ve­ri­fi­ca­te din pia­ţă, so­ci­e­ta­tea se află în vi­zo­rul ja­po­ne­zi­lor de la Ni­dec Mo­tor Cor­po­ra­ti­on, li­de­rul mon­dial în do­me­niu, cu o va­loa­re de pia­ţă de cir­ca 20 de miliarde de euro. Ja­po­ne­zii ar fi in­te­re­sați să preia ace­as­tă com­pa­nie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.