IN­VES­TI­ŢII

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

Fo­cu­sul anu­lui trecut a fost asu­pra ho­te­lul Crow­ne Pla­za, un­de s-au re­no­vat com­plet toate ca­me­re­le şi a fost a re­a­me­na­ja­tă te­ra­sa res­tau­ran­tu­lui Ci­tro­nel­le; in­ves­ti­ţia to­ta­lă a fost de cir­ca 3 milioane euro. În 2016 vor fi re­no­va­te cen­trul de fit­ness, pis­ci­na şi spa­ţi­i­le adia­cen­te. La ho­te­lul Athénée Pa­la­ce Hil­ton, la înce­pu­tul anu­lui 2015, a fost com­plet re­no­vat cen­trul de con­fe­rin­ţe, cu o investiţie de pes­te 500.000 euro. Pla­nu­ri­le vi­ze­a­ză de­ma­ra­rea, la sfârşi­tul lui 2016, a pro­ce­su­lui de re­no­va­re a tuturor ca­me­re­lor, un proi­ect în va­loa­re de 8,5 milioane de euro. Cu o investiţie de 800.000 de euro, în 2014, la ho­te­lul Sport din Poia­na Bra­şov au fost re­no­va­te res­tau­ran­tul, te­ra­sa, spa­ţi­i­le adia­cen­te şi pis­ci­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.