IN­VES­TI­ŢII

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

Bu­ge­tul de in­ves­ti­ţii de anul trecut a fost de 250.000 de euro şi a vi­zat dez­vol­ta­rea de ma­ga­zi­ne şi îmbu­nă­tă­ţi­rea ca­pa­ci­tă­ţii de pro­duc­ţie a la­bo­ra­to­ru­lui din Pi­pe­ra. A fost lan­sat un nou con­cept sto­re Ana Pan în Pi­pe­ra (Bu­cu­reş­ti), sub un nou lo­go, o investiţie de 120.000 de euro, şi a fost des­chis înain­te de Cră­ci­un un nou spa­ţiu în zo­na Co­tro­ceni din Ca­pi­ta­lă. În pri­ma par­te a aces­tui an, vor fi inau­gu­ra­te do­uă lo­ca­ţii Ana Ba­king Co, în Mall Pla­za şi în Mall Vi­tan, iar re­ţe­aua, care reu­neş­te acum doar spa­ţii stra­da­le, fa­ce astfel primul pas în ca­drul cen­tre­lor co­mer­cia­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.