CE ESTE SISTEMUL KAIZEN.

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

Sistemul de ma­na­ge­ment Kaizen ur­mă­reş­te re­du­ce­rea con­ti­nuă a pi­er­de­ri­lor şi a ri­si­pei. Ter­me­nul Kaizen - îmbu­nă­tă­ţi­re con­ti­nuă - vi­ne din kai, care înse­am­nă în ja­po­ne­ză schim­ba­re, si zen, fi­lo­zo­fia ori­en­ta­lă a echi­li­bru­lui, a bi­ne­lui. A fost dez­vol­tat după al doi­lea răz­boi mon­dial în ca­drul Toyo­ta de că­tre in­gi­ne­rul Tai­i­chi Ohno, care avea să de­vi­nă în anii ’70 vicepreşedinte exe­cu­tiv al com­pa­ni­ei, de Shi­geo Shin­go, in­gi­ner şi el, pre­cum şi de fon­da­to­rul Toyo­ta, Sa­ki­chi Toyo­da, şi de fi­ul aces­tu­ia, Ki­i­chi­ro Toyo­da. Tre­bu­ie spus că ame­ri­ca­nii au con­sti­tu­it, într-o anu­mi­tă mă­su­ră, sur­sa in­spi­ra­ţi­ei pen­tru gru­pul de cre­a­tori ai Kaizen. Este vor­ba des­pre o de­le­ga­ţie a Toyo­ta care a venit în Statele Uni­te pen­tru a vi­zi­ta câte­va fa­brici Ford - con­struc­to­ru­lui ame­ri­can îi tre­bu­iau la acea vre­me, în ur­ma cu cir­ca 60 de ani, nu­mai patru zi­le pen­tru a ajunge de la mi­ne­reu de fi­er la au­to­mo­bil, ce­ea ce era o per­for­man­ţă. Me­to­de­le Ford au fost so­co­ti­te de nea­pli­cat de că­tre ja­po­ne­zi, care au des­co­pe­rit însă su­per­mar­ke­tul Pig­gly Wig­gly: modul de or­ga­ni­za­re şi de ma­ne­vra­re a măr­fu­ri­lor de aici a stat la ba­za sis­te­mu­lui de apro­vi­zi­o­na­re jus­tin-ti­me prac­ti­cat la Toyo­ta, care eli­mi­nă sin­co­pe­le, sto­cu­ri­le şi întârzi­e­ri­le în apro­vi­zi­o­na­re, adi­că ori­ce cost su­pli­men­tar le­gat de ace­as­tă ac­ti­vi­ta­te. Apli­ca­rea prin­ci­pi­i­lor Kaizen poa­te avea drept efect creşterea pro­duc­ţi­ei cu 30-50% în mod frec­vent, dar se poa­te ajunge chiar şi la creş­teri de 300%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.