WILLIAM EDWARD BOEING

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

il­liam Edward Boeing este pi­o­ni­e­rul din industria aviați­ei care a pus ba­ze­le com­pa­ni­ei ame­ri­ca­ne pro­du­că­toa­re de ae­ro­na­ve Boeing, cu veni­turi de pes­te 90 de miliarde de dolari. Boeing s-a năs­cut la da­ta de 1 oc­tom­brie 1881 în De­troit, Mi­chi­gan, în fa­mi­lia unui bogat in­gi­ner mi­ni­er. Ta­tăl său, Wil­helm Böing, ori­gi­nar din Ha­gen-Ho­hen­lim­burg, s-a îmbo­gățit prin ex­ploa­ta­rea mi­ni­e­ră, deți­nea nu­me­roa­se te­re­nuri și avea și o afa­ce­re se­cun­da­ră de co­mer­cia­li­za­re de che­res­tea. Boeing și-a an­gli­ci­zat nu­me­le în William Boeing după ce s-a întors de la stu­di­i­le în Elveția în 1900 pen­tru a se înscrie la Uni­ver­si­ta­tea Ya­le. Trei ani mai târziu, a părăsit uni­ver­si­ta­tea pen­tru a in­tra în afa­ceri. A cum­pă­rat pă­duri și a in­trat și el în afa­ce­rea cu che­res­tea. În timp ce era președinte la Gre­en­wood Tim­ber Com­pa­ny, Boeing a că­lă­to­rit la Se­at­tle, un­de, în ca­drul ex­po­ziți­ei Alas­ka-Yu­ko­nPa­ci­fic din 1909, a vă­zut pri­ma „mași­nă­rie“zbu­ră­toa­re pi­lo­ta­tă de om. A fost fas­ci­nat de ace­as­ta, iar în scurt timp și-a cum­pă­rat un avi­on de la com­pa­nia Glenn L. Mar­tin și a luat le­cții de zbor de la Mar­tin însuși. Boeing a lo­vit însă ae­ro­na­va și, când i s-a sps că vor tre­ce mai mul­te luni până când pi­e­se­le pen­tru re­pa­ra­rea acesteia vor fi dis­po­ni­bi­le, i-a spus pri­e­te­nu­lui său George Con­rad Wes­ter­velt: „Am putea con­strui un avi­on mai bun noi înși­ne și am putea să-l con­stru­im mai ra­pid“.

William Boeing a de­cis astfel să in­tre în industria aviați­ei. A cum­pă­rat un ate­li­er ve­chi de bărci din apro­pi­e­re de Se­at­tle, un­de și-a con­stru­it fa­bri­ca. A fon­dat afa­ce­rea în 1916 ală­turi de pri­e­te­nul său George Con­rad Wes­ter­velt, de­nu­mind-o Pa­ci­fic Ae­ro Pro­duc­ts Co., iar primul avi­on pro­dus de com­pa­nie a fost Boeing Mo­del 1. Oda­tă cu in­tra­rea Ame­ri­cii în primul răz­boi mon­dial, în apri­lie 1917, Boeing a schim­bat nu­me­le com­pa­ni­ei în Boeing Air­pla­ne Com­pa­ny. Com­pa­nia a li­vrat Ma­ri­nei Ame­ri­ca­ne 50 de ae­ro­na­ve. La sfârși­tul răz­boi­u­lui, William

W

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.