ZG~RIE-NORII CARE SE DEZINTEGREAZ

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

u toți zgârie-norii sunt zve­lți și ar­mo­ni­oși, în ul­ti­ma vre­me mu­lți ar­hi­te­cți ale­gând să dea clă­di­ri­lor proi­ec­ta­te un as­pect frag­men­tar, de ce­va con­stru­it din pi­e­se așe­za­te la întâmpla­re, ori chiar de ce­va care se de­zin­te­gre­a­ză, scrie Fi­nan­cial Ti­mes.

Re­zul­ta­te­le se pot ve­dea în di­ver­se me­tro­po­le. Büro Ole Sche­e­ren a proi­ec­tat clă­di­rea Ma­haNak­hon din ca­pi­ta­la Thai­lan­dei, Ban­gkok, care la bază pa­re să se piar­dă prin­tre ce­le­lal­te con­stru­cții de la ni­ve­lul stră­zii, fă­ră a le stri­vi, iar la par­tea su­pe­ri­oa­ră ara­tă de par­că frag­men­te din ea s-ar fi des­prins și ar fi că­zut, se­mă­nând cu o ima­gi­ne di­gi­ta­lă care înce­pe să se des­com­pu­nă în pi­xe­li. La New York se pre­gă­tește construcția unui zgârie-nori la ca­pă­tul de nord al par­cu­lui Hi­gh Line, ame­na­jat pe am­pla­sa­men­tul unei fos­te li­nii sus­pen­da­te de ca­le fe­ra­tă de mar­fă. Clă­di­rea, de­nu­mi­tă The Spi­ral, are un as­pec­tat frag­men­tat da­to­ri­tă te­ra­se­lor cu ver­de­ață ce o vor încon­ju­ra.

Poa­te cel mai grăi­tor re­pre­zen­tant al aces­tei ten­di­nțe este un zgârie-nori proi­ec­tat de că­tre bi­ro­ul Her­zog & de Meu­ron în zo­na Tri­be­ca din New York. Aces­ta pa­re să se de­zin­te­gre­ze pe mă­su­ră ce se îna­lță, fi­ind al­că­tu­it din ele­men­te care par că nu stau bine unul pes­te altul, aco­pe­rișul fi­e­că­rui ele­ment con­sti­tu­ind te­ra­sa ce­lui de dea­su­pra, și dă im­pre­sia că se pi­er­de în înal­tul ce­ru­lui.

N

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.