UN­DE SE DUC MAȘINILE SĂ DOARMĂ?

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

După ce a ex­plo­rat Cer­no­bîlul și a ple­cat în cău­ta­rea Re­ge­lui Arthur, un cu­nos­cut fo­to­graf de ori­gi­ne ger­ma­nă, Gerd Lud­wig, și-a pro­pus să ara­te prin fo­to­gra­fi­i­le lui cum înnop­te­a­ză mașinile din Los Ange­les. Înar­mat cu apa­ra­tul său, a por­nit la vână­toa­re pe stră­zi­le me­tro­po­lei, fo­to­gra­fi­ind mașini pe alei­le de ac­ces spre ca­se, în fața lo­cu­i­nțe­lor ori sub stâlpii de ilu­mi­nat de pe stră­zi pen­tru un proi­ect in­ti­tu­lat Sle­e­ping cars (Mașini dor­mind). Unii pro­pri­e­tari care-l sur­prind asu­pra fap­tu­lui se ofe­ră să-l aju­te mu­tând sau luând hu­sa de pe au­to­mo­bil, exis­tând însă și si­tuații în care a fost luat la între­bări de po­liție, dar a reușit să sca­pe și chiar să pri­me­as­că pon­turi des­pre mașini in­te­re­san­te de fo­to­gra­fiat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.