O NO­UĂ LUME

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

Cea de-a treia par­te a se­ri­ei Di­ver­gent, fil­mul de acți­u­ne Alle­giant îi va pro­vo­ca pe Tris (Shai­le­ne Woo­dley) și Fo­ur (Theo Ja­mes) să re­zis­te într-o no­uă lume, mult mai pe­ri­cu­loa­să de­cât tot ce știau până acum. Dis­tri­bu­it de Fre­e­man Enter­tain­ment, Se­ria Di­ver­gent: Alle­giant are pre­mi­e­ra în ci­ne­ma­to­gra­fe­le din ța­ră pe 11 martie, cu o săp­tă­mână înain­te de lan­sa­rea fil­mu­lui în SUA. După cu­tre­mu­ră­toa­rea re­ve­lație din Insur­gent, Tris și Fo­ur sunt obli­gați să eva­de­ze din­co­lo de zi­du­ri­le care încon­joa­ră orașul Chi­ca­go. Pe lângă pe­ri­co­le­le ne­cu­nos­cu­te care îi aște­ap­tă, asta mai înse­am­nă să-și aban­do­ne­ze pen­tru pri­ma da­tă pri­e­te­nii și fa­mi­lia. Tot ce știau de­vi­ne ire­le­vant în ace­as­tă no­uă lume, iar cei doi tre­bu­ie să ale­a­gă în ci­ne să ai­bă încre­de­re în mo­men­tul în care iz­buc­nește un răz­boi care ame­ni­nță între­a­ga ome­ni­re. Pen­tru a su­pra­vi­ețui, Tris va lua de­ci­zii aproape im­po­si­bi­le care îi vor testa cu­ra­jul, sa­cri­fi­ci­ul și iu­bi­rea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.