PAR­TEA LEULUI

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Con­form BNR, exis­tă no­uă in­sti­tu­ţii de cre­dit per­soa­ne ju­ri­di­ce ro­mâne (Ban­ca Co­mer­cia­lă Ro­mână, BRD - Gro­u­pe So­ciété Généra­le, UniCre­dit Bank, Raif­fei­sen Bank, Ban­ca Tran­sil­va­nia, Alpha Bank, Ga­ran­ti Bank, CEC Bank, Ban­cpost) şi o su­cur­sa­lă (ING Bank N.V., Amster­dam) sunt bănci de im­por­ta­nță sis­te­mi­că. Aces­tea au un rol sem­ni­fi­ca­tiv în ca­drul sec­to­ru­lui ban­car ro­mânesc, de­ţi­nând 72 la su­tă din ac­ti­ve, 75 la su­tă din de­po­zi­te şi 73 la su­tă din cre­di­te­le acor­da­te (la iu­nie 2015).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.