SERGIU OPRESCU CEO ALPHA BANK ȘI PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI RO­MÂNE A BĂNCILOR

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Noi cre­dem că bă­tă­lia me­dia­ti­că, po­pu­lis­tă, este cum­va pi­er­du­tă de bănci. Nu cred că am reușit să co­mu­ni­căm foar­te bine pe acest su­bi­ect. Este o vi­nă pe care tre­bu­ie să ne-o asu­măm. Cred că am pi­cat într-o for­mă de lip­să de cre­di­bi­li­ta­te și de ace­ea me­sa­jul nos­tru nu a pe­ne­trat. Ce mai pu­tem fa­ce? Să ne fa­cem da­to­ria și să aver­ti­zăm în le­gă­tu­ră cu po­si­bi­lul im­pact vi­i­tor. Noi știm că ma­jo­ri­ta­tea tă­cu­tă se va tre­zi și va între­ba: de ce nu am ac­ces la cre­dit, de ce cresc ra­te­le la cre­di­te? Mo­men­tul ace­la nu aș vrea să ni-l asu­măm tot noi, băn­ci­le. Este mo­men­tul ge­ne­rat de ace­as­tă dez­ba­te­re și de lip­sa de pro­po­rți­o­na­li­ta­te între vo­cea noas­tră și cre­di­bi­li­ta­tea vo­cii noas­tre, și vo­cea ce­a­lal­tă. Ma­jo­ri­ta­tea tă­cu­tă este for­ma­tă în prin­ci­pal din de­po­ne­nți, antre­pre­nori, so­ci­e­tăți co­mer­cia­le, IMM-uri și in­clu­siv de de­bi­tori ai sis­te­mu­lui ban­car care au reușit, chiar cu greu­ta­te, să își plă­te­as­că ra­te­le la ban­că. Fa­cem apel la ace­as­tă ma­jo­ri­ta­te să se ex­pri­me pe ace­as­tă te­mă, să se tre­ze­as­că, pen­tru a nu fi fă­cuți răs­pun­ză­tori tot noi, în vi­i­tor, pen­tru aces­te efec­te. BNR a venit cu o ci­fră de po­si­bil im­pact, de 2-4 miliarde de lei. Nu o co­men­tăm, pen­tru că in­clu­de re­fe­riri la por­to­fo­lii com­ple­xe, ale tuturor băncilor. Ci­ne plă­tește no­ta de pla­tă? Într-o pri­mă fa­ză băn­ci­le pen­tru că tre­bu­ie să con­sti­tu­ie pro­vi­zi­oa­ne su­pli­men­ta­re. adi­că o pi­er­de­re pen­tru sistemul ban­car. Poa­te fi su­por­ta­tă de sis­tem? În mod cert, da. Dar aces­ta este doar primul pas de im­pact. Ce se întâmplă mai de­par­te? După pro­mul­ga­rea le­gii se dau ca­se în pla­tă, băn­ci­le vor fi obli­ga­te să le vândă, crește ofer­ta pe piață. Pen­tru a se pro­te­ja de risc, băn­ci­le vor înăs­pri con­diți­i­le de cre­di­ta­re. Noi ca sis­tem ban­car nu tre­bu­ie să fim iu­biți, ci doar înțe­leși. Cred că vi­na noas­tră prin­ci­pa­lă în toa­tă ace­as­tă pe­ri­oa­dă este că poa­te nu am reușit să ne fa­cem înțe­leși și asta este poa­te o ca­re­nță din punct de ve­de­re al mo­du­lui cum noi am ști­ut să in­ves­tim în edu­cația fi­nan­cia­ră a cli­e­nți­lor noștri. Acest lu­cru ar tre­bui să se schim­be. O să fa­cem efor­turi în ace­as­tă di­re­cție.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.