MUGUR ISĂRESCU GUVERNATORUL BNR

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Pro­gra­mul gu­ver­na­men­tal Pri­ma ca­să nu are ce cău­ta în le­gea dă­rii în pla­tă. A vor­bi într-o le­ge, cum este da­rea în pla­tă, des­pre pu­ne­rea în dis­cuție a unei ga­ra­nții a sta­tu­lui ro­mân su­nă groaz­nic și pe plan in­tern și in­ter­nați­o­nal. Cu alte cu­vin­te, dacă sta­tul ro­mân, le­gi­u­i­to­rul, do­rește să se adre­se­ze prin da­rea în pla­tă și be­ne­fi­cia­ri­lor cre­di­te­lor din pro­gra­mul Pri­ma ca­să are posibilitatea să adre­se­ze în altă le­ge, în le­gea proi­ec­tu­lui res­pec­tiv, într-o ma­ni­e­ră cla­ră, fă­ră con­fu­zie. Ga­ra­nți­i­le sta­tu­lui ro­mân nu tre­bu­ie pu­se sub sem­nul între­bă­rii. Le­gea dă­rii în pla­tă, pre­zen­ta­tă de că­tre iniția­tori, pe rând, ca o le­ge so­cia­lă, a drep­tății sau ca o le­ge eco­no­mi­că a cre­at o con­fu­zie foar­te mare în rândul so­ci­e­tății, care nu tre­bu­ie lă­sa­tă să per­sis­te. Cum să nu spui că nu este con­fu­zie în so­ci­e­ta­tea românească sau, cel puțin, în me­dia, dacă o le­ge care a fost pre­zen­ta­tă ca fi­ind so­cia­lă, după ce s-a vă­zut că nu sunt 800.000 de per­soa­ne care intră sub in­ci­de­nța ei, că toate cre­di­te­le ipo­te­ca­re abia dacă sunt 400.000, de­vi­ne pe rând o le­ge a drep­tății - dacă este o le­ge a drep­tății, înse­am­nă că sunt și le­gi strâmbe - de­vi­ne apoi o le­ge a hai­du­ci­ei, asta e și mai in­te­re­sant. O le­ge a dă­rii în pla­tă că la noi nu mai exis­tă ni­căi­eri. În SUA, din 50 de sta­te exis­tă nu­mai în 11 sta­te. În ni­ci­u­nul din ce­le 11 sta­te nu este re­troac­ti­vă și con­diți­i­le sunt mult, mult mai se­ve­re de­cât ce­le pre­vă­zu­te în le­gea românească. De exem­plu, dacă între va­loa­rea imo­bi­lu­lui dat în pla­tă și cât a mai ră­mas de ram­bur­sat din cre­di­tul res­pec­tiv exis­tă o di­fe­re­nță po­zi­ti­vă, cu alte cu­vin­te imo­bi­lul are o va­loa­re mai mi­că de­cât cât mai are per­soa­na res­pec­ti­vă de ram­bur­sat, ace­la este con­si­de­rat venit su­pli­men­tar și se im­po­zi­te­a­ză.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.