DANIEL ZAMFIR INIȚIATORUL LE­GII DĂ­RII ÎN PLA­TĂ, DEPUTAT PNL

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Băn­ci­le nu-și asu­mă ni­ci­un risc. Dacă un cli­ent își asu­mă do­bânda și even­tual fluc­tuația cur­su­lui, este echi­ta­bil ca ban­ca să-și asu­me ris­cul ipo­te­cii. Nu este nor­mal să ur­mă­rești un om toa­tă viața pen­tru un cre­dit pe care tu, ban­că, l-ai dat și tot tu ai con­si­de­rat o ipo­te­că eva­lua­tă de ti­ne care să aco­pe­re acel împru­mut. După că­de­rea pi­eței imobiliare din 2008 a scă­zut și prețul imo­bi­le­lor pu­se în ga­ra­nție, ce­ea ce înse­am­nă că în pre­zent cli­e­nții sunt cei care su­por­tă de­va­lo­ri­za­rea. Ce­ea ce fa­ce BNR zi­le­le astea, din punc­tul meu de ve­de­re, este ab­so­lut inac­cep­ta­bil. L-am au­zit ieri pe vi­ce­gu­ver­na­to­rul BNR spu­nând că în România exis­tă ris­cul să dis­pa­ră cre­di­ta­rea imobiliară. Așa ce­va e ab­so­lut de nei­ma­gi­nat. Eu ca­ta­lo­ghez ti­pul ăsta de re­a­cții con­ti­nue un soi de in­sti­ga­re. A spu­ne astă­zi că dis­pa­re cre­di­ta­rea în România din cau­za le­gii dă­rii în pla­tă este o min­ci­u­nă. Dacă ci­ne­va are vreo te­me­re că Pri­ma ca­să va dis­pă­rea, i-o ri­si­pesc eu: Pri­ma ca­să nu dis­pa­re de­cât dacă vrea guvernul Ro­mâni­ei. Ori­ce fel de pro­gram de spri­jin al ti­ne­ri­lor pen­tru a-și lua cre­di­te este la opți­u­nea gu­ver­nu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.