SERGIU MANEA CEO AL BCR

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Da­rea în pla­tă este în mo­men­tul de față un simp­tom al unui in­te­res pe ter­men scurt. Între­ba­rea este care este in­te­re­sul nos­tru pe ter­men me­diu și lung ca ța­ră. In­te­re­sul sis­te­mu­lui ban­car este de a păs­tra România ca oa­ză de sta­bi­li­ta­te și de crește­re eco­no­mi­că. Ide­ea că băn­ci­le sunt iu­bi­te sau nei­u­bi­te ne pre­o­cu­pă. Con­flic­tul dintre sistemul ban­car și con­su­ma­tori este o te­mă fal­să. Dacă ti­ne­rii nu vor mai avea ac­ces la locuințe, atunci exis­tă ris­cul ca aceștia să emi­gre­ze. România, la fel ca și Po­lo­nia, pi­er­de ac­ce­le­rat fo­rță de mun­că tână­ră. Ca­sa e unul dintre lu­cru­ri­le care îi poa­te ți­ne în ța­ră pe toți ti­ne­rii care mun­cesc. Unul din lu­cru­ri­le im­por­tan­te este le­ga­rea de glie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.