ANGHEL ION PROF. UNIV. DR., DIRECTOR AL DEPARTAMENTULUI DE ANALIZĂ ȘI EVALUARE ECONOMICO-FI­NAN­CIA­RĂ DIN CA­DRUL ASE

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

În România nu exis­tă o cul­tu­ră a mu­ta­tu­lui, cum este de exem­plu în SUA. Dacă un ro­mân ia un cre­dit cu fi­na­nța­re ban­ca­ră, în mod nor­mal nu ar re­nu­nța la lo­cu­i­nță. De­si­gur sunt și ca­zuri ex­ce­pți­o­na­le, dar este foar­te puțin pro­ba­bil ca oa­me­nii să re­nu­nțe la imo­bil. În schimb le­gea este bu­nă pen­tru cei care au fă­cut spe­cu­lație imobiliară. Dacă re­gu­li­le se schimbă în tim­pul jo­cu­lui, băn­ci­le vor fi mai re­ti­cen­te. Este fi­re­as­că înăs­pri­rea cre­di­tă­rii din par­tea băncilor pen­tru că ris­cul este pre­zent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.