DRAGOȘ CABAT ANALIST ECONOMIC

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Schim­bă­ri­le adu­se de le­gea dă­rii în pla­tă se vor ve­dea în vo­lu­mul de cre­di­te ipo­te­ca­re vându­te de bănci pe ter­men scurt. După pri­me­le șa­se luni, timp în care vo­lu­mul de cre­di­te ipo­te­ca­re acor­da­te va scă­dea brusc, băn­ci­le se vor ajus­ta la noi­le con­diții din piață. Cu toate aces­tea, avan­sul ce­rut pen­tru cre­di­te­le imobiliare și ipo­te­ca­re va crește că­tre 40 – 50%, ce­ea ce va re­du­ce ce­re­rea de cre­di­te și nu­mă­rul per­soa­ne­lor fi­zi­ce care vor putea ac­ce­să aces­te cre­di­te. Dacă le­gea va ră­mâne în ac­tua­la for­mă, este foar­te po­si­bil că pro­gra­mul Pri­ma ca­să să nu mai fie in­te­re­sant pen­tru bănci și să de­vi­nă ino­pe­ra­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.