DAN OSTAHIE PROPRIETARUL ALTEX, CEL MAI MARE RETAILER DE ELECTRONICE ȘI ELECTROCASNICE

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Po­ves­tea tre­bu­ie pri­vi­tă înce­pând de acum 20 de ani. În România, băn­ci­le au, prin sistemul de cre­di­ta­re ipo­te­car, drep­turi în ex­ces față de per­soa­ne­le fi­zi­ce spre de­o­se­bi­re de per­soa­ne­le ju­ri­di­ce. Res­pon­sa­bi­li­ta­tea prin­ci­pa­lă este la BNR și în primul rând la guvernatorul Mugur Isărescu, pen­tru că nu a pro­mo­vat ni­ci­o­da­tă dia­lo­gul între in­sti­tuți­i­le ban­ca­re și lumea re­a­lă. De 20 de ani, cre­di­tul ipo­te­car în Ro­mă­nia nu a fost re­for­mat. BNR este me­dia­tor și re­gle­men­ta­tor și, ne­venind cu re­gle­men­tări în fa­voa­rea per­soa­ne­lor fi­zi­ce, s-a cre­at ace­as­tă dis­pro­po­rție. Sergiu Oprescu, președintele ARB, fa­ce o an­ti­ci­pa­re co­rec­tă în con­diți­i­le apro­bă­rii le­gii dă­rii în pla­tă prin afir­mați­i­le sa­le, dar din pă­ca­te nu fa­ce altce­va de­cât să fo­rțe­ze o po­ziție de fo­rță de pe o altă po­ziție de fo­rță. De ace­ea con­si­der că ban­che­rii tre­bu­ie să se dea jos din tur­nul de fil­deș, să vi­nă să ne­go­ci­e­ze cu par­la­men­ta­rii, toc­mai pen­tru a gă­si o so­luție re­a­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.