EDMOND SAFRA

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

dmond Safra s-a năs­cut într-o fa­mi­lie bo­ga­tă de evrei din Alep, Siria, des­pre a că­ror ave­re se spu­ne că își are ră­dă­ci­ni­le încă din pe­ri­oa­da Impe­ri­u­lui Oto­man. Ta­tăl său, Ja­cob Safra, a des­chis ban­ca J.E. Safra în 1920.

La 16 ani, Edmond Safra lu­cra de­ja la ban­ca ta­tă­lui său și era im­pli­cat în schim­bu­ri­le va­lu­ta­re și cu me­ta­le preți­oa­se ale băn­cii. În 1949, fa­mi­lia s-a mu­tat în Ita­lia, un­de Edmond a înce­put să lu­cre­ze pen­tru o com­pa­nie de tra­ding din Mi­la­no. Trei ani mai târziu, fa­mi­lia s-a mu­tat din nou, de da­ta ace­as­ta în Bra­zi­lia, un­de Edmond Safra a fon­dat împreu­nă cu ta­tăl său (și cu cei trei frați ai săi, Jo­seph, Moi­se și Elie) pri­ma in­sti­tuție fi­nan­cia­ră bra­zi­lia­nă, în 1955. Un an mai târziu, Edmond Safra s-a sta­bi­lit în Ge­ne­va, un­de a pus ba­ze­le unei bănci pri­va­te, ce a cres­cut de la 1 mi­li­on de dolari la 5 miliarde de dolari în anii '80. Edmond Safra și-a ex­tins afa­ce­ri­le pen­tru a-și sa­tis­fa­ce cli­e­nții bo­gați din toa­tă lumea, astfel că în 1966 a pus ba­ze­le the Re­pu­blic Na­ti­o­nal Bank of New York în 1966 (vându­tă ulte­ri­or că­tre HSBC), iar mai târziu, Re­pu­blic Na­ti­o­nal Bank din New York (în Ge­ne­va). Ban­ca ope­ra 80 de se­dii în zo­na New York, fi­ind a treia cea mai mare rețea din zo­na me­tro­po­li­ta­nă, după Ci­ti­gro­up și Cha­se Man­hat­tan. În

E1983, Edmond Safra a vândut Tra­de De­ve­lop­ment Bank că­tre Ame­ri­can Express, într-o tran­za­cție de apro­xi­ma­tiv 450 de milioane de dolari. Tran­za­cția a fost re­zul­ta­tul unei bă­tă­lii ju­ri­di­ce, din care Edmond Safra a ieșit câști­gă­tor, după ce a pri­mit a pri­mit scu­ze pu­bli­ce de la Ame­ri­can Express pen­tru cam­pa­nia de de­ni­gra­re du­să împo­tri­va lui, dar și des­pă­gu­biri de 8 milioane de dolari, bani pe care i-a do­nat ulte­ri­or. În 1988, a fon­dat Safra Re­pu­blic Hol­ding, un hol­ding ban­car din Lu­xem­burg. Până la înce­pu­tul ani­lor '90, ave­rea lui Edmond Safra era es­ti­ma­tă la 2,5 miliarde de dolari. În de­cem­brie 1999, ban­che­rul a mu­rit su­fo­cat de fum într-un in­cen­diu de­li­be­rat la lo­cu­i­nța sa din Mo­na­co, un­de apa­rent se si­mțea atât de în si­gu­ra­nță încât nu avea gărzi de corp pe tim­pul no­pții. Frații săi, Moi­se, Elie și Jo­seph Safra, au fost și ei im­pli­cați în afa­ce­ri­le fa­mi­lie. Jo­seph Safra, sin­gu­rul fiu al lui Ja­cob Safra în viață, este, po­tri­vit ce­lui mai re­cent cla­sa­ment re­a­li­zat de pu­bli­cația in­ter­nați­o­na­lă For­bes, cel mai bogat ban­cher din lume: are o ave­re es­ti­ma­tă la 17,8 miliarde de dolari și se află pe lo­cul 42 în cla­sa­men­tul mi­liar­da­ri­lor lu­mii. În 2014, și-a ex­tins afa­ce­ri­le prin achi­ziția a 50% din afa­ce­ri­le din pro­du­că­to­rul și dis­tri­bu­i­to­rul de ba­na­na Chi­qu­i­ta Bran­ds Inter­na­ti­o­nal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.