DEPOZIT DE LUX

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

en­tru unii nu nu­mai lo­cu­i­nța per­so­na­lă, ci și spa­ti­ul de de­po­zi­ta­re tre­bu­ie să ai­bă tot con­for­tul, apă­rând astfel o piață a spați­i­lor de de­po­zi­ta­re de lux. Prin­ci­pa­lii cli­e­nți sunt re­pre­zen­tați, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal, de per­soa­ne­le care se mută din su­bur­bii în ca­se mai mici din car­ti­e­re din me­tro­po­le ame­ri­ca­ne și, ca ata­re, nu mai pot ți­ne aca­să tot ce ți­neau altă­da­tă. Se cau­tă astfel lo­curi de de­po­zi­ta­re pen­tru co­le­cți­i­le de mașini de lux, pe care pro­pri­e­ta­rii să le îngri­je­as­că, dar și să le ex­pu­nă. Cum aceștia au și fa­mi­lii, se preferă spați­i­le su­fi­ci­ent de încă­pă­toa­re cât să per­mi­tă ame­na­ja­rea unui loc de re­la­xa­re, poa­te chiar și de dor­mit și chiar și a unei bu­că­tă­rii des­tul de mari încât să se poa­tă or­ga­ni­za me­se pen­tru un nu­măr mai mare sau mai mic de in­vi­tați. Une­le sunt pre­vă­zu­te și cu piv­niță de vi­nuri, iar dez­vol­ta­to­rii au înce­put să le pro­mo­ve­ze chiar ca spații des­ti­na­te prac­ti­că­rii unor hob­by-uri, cli­e­nții având posibilitatea să le aran­je­ze cum do­resc ei, pu­tând in­sta­la aco­lo și un stu­di­ou de înre­gis­trări sau ate­li­er de pic­tu­ră dacă do­resc.

Exis­tă însă și o altă va­rian­tă a de­po­zi­tu­lui de lux, care se adre­se­a­ză în spe­cial doam­ne­lor și care nu pre­su­pu­ne de­pla­sa­rea la spați­ul de sto­ca­re alo­cat. În aces­te lo­curi se ți­ne gar­de­ro­ba bo­ga­tă care nu înca­pe în lo­cu­i­nță, pre­cum și ac­ce­so­ri­i­le afe­ren­te ei, ar­ti­co­le­le fi­ind pre­lua­te de la do­mi­ci­li­ul cli­en­te­lor, întreți­nu­te cu gri­jă, și adu­se aces­to­ra când au ne­voie de ele chiar și la mare dis­ta­nță.

P

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.