ARTĂ PE DATORIE

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Se spu­ne că ar­ta ce­re sa­cri­fi­cii. Une­ori, sa­cri­fi­ci­ul îl re­pre­zin­tă un împru­mut, dar ce mai con­te­a­ză când îți poți pro­cu­ra ope­ra do­ri­tă? Iar pen­tru ca aces­ta să nu fie per­ce­put ca fi­ind prea mare, au apă­rut companii care ofe­ră cre­di­te do­ri­to­ri­lor con­tra unei ga­ra­nții for­ma­te doar din ope­re de artă. Companiile înce­ar­că să atra­gă astfel co­le­cți­o­nari care cau­tă să mai achi­ziți­o­ne­ze di­ver­se lu­crări, dar le lip­sesc li­chi­di­tăți­le ne­ce­sa­re, scrie New York Ti­mes. Aces­tea es­ti­me­a­ză că în co­le­cți­i­le pri­va­te exis­tă ope­re de artă în va­loa­re de cir­ca 150 de miliarde de dolari, care au putea fi pu­se în gaj, având de­ja cli­e­nți care ape­le­a­ză la ele de­oa­re­ce în ca­zul ne­res­ti­tu­i­rii împru­mu­tu­lui nu ris­că să piar­dă de­cât pi­e­se­le cu care au ga­ran­tat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.