ÎNTOARCEREA HIDROAVIONULUI

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Apre­cia­te când­va, apoi eclip­sa­te de avioanele obișnu­i­te, ca ur­ma­re a creșterii nu­mă­ru­lui de ae­ro­por­turi și pis­te de ate­ri­za­re, hi­droa­vi­oa­ne­le re­vin în ate­nția pu­bli­cu­lui, oda­tă cu anu­nțul fă­cut de con­struc­to­rul ger­man Dor­ni­er cu pri­vi­re la construcția unui nou mo­del după opt de­ce­nii, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Mo­de­lul Se­as­tar, cu o au­to­no­mie de pes­te 1.600 de ki­lo­me­tri poa­te tran­spor­ta 12 per­soa­ne și va fi pro­dus în co­la­bo­ra­re cu do­uă companii chi­ne­ze, da­to­ri­tă ce­re­rii mari de pe piața din Chi­na, un­de exis­tă nu­me­roa­se lo­curi din apro­pi­e­rea unor lu­cii de apă greu ac­ce­si­bi­le din cau­za lip­sei in­fras­truc­tu­rii ne­ce­sa­re. Pro­du­că­to­rul se aște­ap­tă însă ca noul său hi­droa­vi­on să se vândă bine și com­pa­ni­i­lor ae­ri­e­ne care de­ser­vesc tu­riști bo­gați care preferă să ex­plo­re­ze zo­ne afla­te de­par­te de tra­se­e­le tu­ris­ti­ce po­pu­la­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.