PLANUL AFACERII ȘI SUCCESUL ÎN ANTREPRENORIAT (2)

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

m in­vi­tat doi ab­sol­venți ai pro­gra­mu­lui EMBA la cur­sul meu de antreprenoriat din we­e­ken­dul trecut. I-am ru­gat să le împăr­tășe­as­că stu­de­nți­lor din ex­pe­ri­e­nța lor an­tre­pre­no­ria­lă. Ei se nu­mă­ră prin­tre cei pes­te 40% de ab­sol­venți care, după ce fi­na­li­ze­a­ză pro­gra­me­le noas­tre, își înființează pro­pria afa­ce­re.

În ca­zul lor, este vor­ba des­pre o ac­ti­vi­ta­te de co­me­rț elec­tro­nic, a că­rei idee s-a con­tu­rat ca te­mă a lu­cră­rii de di­ser­tație, apoi s-a ma­te­ria­li­zat în câte­va luni prin înfi­i­nța­rea unei companii care s-a dez­vol­tat cu pași si­guri. Invi­ta­tul a vor­bit, prin­tre alte­le, des­pre im­por­ta­nța ela­bo­ră­rii și ur­mă­ri­rii bu­si­ness plan-ului, chiar și atunci când re­a­li­ta­tea adu­ce mo­di­fi­cări sub­sta­nția­le la gândi­rea iniția­lă. Invi­ta­tul și-a ter­mi­nat ex­pu­ne­rea cu un ci­tat al lui Ei­sen­ho­wer: „Pla­nu­ri­le nu înse­am­nă ni­mic, dar pla­ni­fi­ca­rea este to­tul“.

Într-ade­văr, ela­bo­ra­rea bu­si­ness plan-ului sus­ci­tă opi­nii pro și con­tra. Am dez­bă­tut ches­ti­u­nea asta acum do­uă săp­tă­mâni, la con­fe­ri­nța de edu­cație an­tre­pre­no­ria­lă or­ga­ni­za­tă de Eu­ro­pe­an Fo­un­da­ti­on for Ma­na­ge­ment De­ve­lop­ment.

Eu sunt de par­tea ce­lor care con­si­de­ră ca ela­bo­ra­rea pla­nu­lui afacerii este uti­lă, în spe­cial în fa­za de start-up. Iar ex­pe­ri­e­nța pre­zen­ta­tă de ab­sol­ven­tul EMBA a adus un nou ar­gu­ment. De ace­ea, am luat de­ci­zia să duc mai de­par­te ar­ti­co­lul an­te­ri­or des­pre planul de afa­ceri, con­si­de­rând că acest lu­cru este util pen­tru unii dintre ci­ti­tori.

APla­nul afacerii este un do­cu­ment care pre­ci­ze­a­ză în ce con­stă afa­ce­rea, ce re­sur­se și stra­te­gii se vor fo­lo­si și ce rezultate sunt aștep­ta­te într-un anu­mit ori­zont de timp. Pro­ce­sul de re­dac­ta­re a pla­nu­lui afacerii este o ex­pe­ri­e­nță uti­lă pen­tru an­tre­pre­nor, obli­gându-l să se gânde­as­că într-o ma­ni­e­ră sis­te­ma­ti­că la con­cep­tul că­ru­ia in­te­nți­o­nea­ză să-i dea viață. Sche­ma pe care tre­bu­ie să o res­pec­te în pro­ce­sul de re­dac­ta­re a do­cu­men­tu­lui îl aju­tă să ia în con­si­de­ra­re toate de­ta­li­i­le afacerii. Astfel, poa­te des­co­peri as­pec­te pe care le-a trecut cu ve­de­rea în fa­ze­le an­te­ri­oa­re și care pot de­ter­mi­na eșe­cul afacerii sau, dim­po­tri­vă, pot fi ex­ploa­ta­te pen­tru crește­rea com­pe­ti­ti­vi­tății vi­i­toa­rei companii.

Planul scris le per­mi­te ci­ti­to­ri­lor (fi­na­nța­tori, po­te­nția­li par­te­neri, fur­ni­zori sau an­ga­jați im­por­ta­nți) să-și for­me­ze ra­pid o im­pre­sie des­pre ide­ea de afa­ce­re a an­tre­pre­no­ru­lui. CON INUTUL I MODUL DE RE­DAC­TA­RE A BU­SI­NESS PLAN-ULUI

Este ne­ce­sar ca planul să co­nți­nă in­for­mați­i­le care îi in­te­re­se­a­ză pe cei că­ro­ra le este adre­sat (an­tre­pre­no­rul însuși sau fi­na­nța­tori și po­te­nția­li co­la­bo­ra­tori). Să pre­zin­te atât ar­gu­men­te­le pen­tru succesul afacerii (piața fa­vo­ra­bi­lă, prețul avan­ta­jos cu care se pot vin­de pro­du­se­le/ser­vi­ci­i­le, exis­te­nța fo­rței de mun­că cu ca­li­fi­ca­rea ne­ce­sa­ră etc.), cât și ris­cu­ri­le an­ti­ci­pa­te. Să de­ta­li­e­ze cum se vor ex­ploa­ta opor­tu­ni­tăți­le pen­tru crește­rea avan­ta­ju­lui com­pe­ti­tiv și cum

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.