ANDRÉ CITROËN

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

ndré Citroën a fost un in­dus­triaș fran­cez cu­nos­cut în lume da­to­ri­tă au­to­mo­bi­lu­lui care îi poar­tă nu­me­le. Andre-Gus­ta­ve s-a năs­cut în 1878 în Pa­ris într-o fa­mi­lie nu­me­roa­să, fi­ind al cin­ci­lea co­pil. Ta­tăl lui, Le­vie Ci­tro­en, a fost un vânză­tor de dia­man­te olan­dez, iar ma­ma lui a fost Mas­za Ame­lia Klein­man.

Nu­me­le Ci­tro­en pro­vi­ne de la „Li­mo­en­man“, care în lim­ba olan­de­ză înse­am­nă „omul cu lă­mâi mici“, apoi a fost schim­bat în Ci­tron (lă­mâie), apoi când fa­mi­lia s-a mu­tat la Pa­ris în 1873 nu­me­le a su­fe­rit o no­uă tran­sfor­ma­re: Ci­tron a de­venit Citroën.

André Citroën a fost fas­ci­nat de ro­ma­ne­le lui Ju­les Ver­ne, iar construcția tur­nu­lui Eif­fel l-a fă­cut să-și do­re­as­că să de­vi­nă in­gi­ner. André a ab­sol­vit Eco­le Po­ly­te­chni­que în 1898, apoi a lu­crat ca in­gi­ner și de­sig­ner in­dus­trial. După ab­sol­vi­re a vi­zi­tat Po­lo­nia, lo­cul de naște­re al ma­mei sa­le, care mu­ri­se re­cent. În acea că­lă­to­rie, André Citroën a des­co­pe­rit un pro­ce­deu de tăi­e­re a an­gre­na­je­lor în for­mă de „V“, a in­tu­it mai mul­te po­si­bi­li­tăți de uti­li­za­re pro­ce­deu­lui și a cum­pă­rat bre­ve­tul.

În 1908 a fost an­ga­jat la au­to­mo­bi­le­le Mors și a reușit să cre­as­că pro­du­cția com­pa­ni­ei de la 125 de au­to­mo­bi­le pe an la 1.200. La vârsta de 24 de ani a pus ba­ze­le pri­mei sa­le companii La So­ciété des Engre­na­ges Citroën (com­pa­nia de an­gre­na­je), pe care o tran­sfor­mă după Primul Răz­boi Mon­dial într-o com­pa­nie de pro­dus au­to­mo­bi­le. Pri­ma mași­nă Citroën a ieșit de pe li­nia de asam­bla­re în 1919. De-a lun­gul ani­lor con­stru­i­ește mai mul­te fa­brici în Fra­nța, iar în 1932 Ci­tro­en a de­venit al pa­tru­lea pro­du­că­tor de au­to­mo­bi­le din lume ca mă­ri­me.

Pe lângă fap­tul că a adus pro­du­cția în ma­să a au­to­ve­hi­cu­le­lor în Eu­ro­pa, Citroën a cre­at o rețea de se­dii un­de ofe­rea ser­vi­cii pos­tvânza­re, dar a și im­ple­men­tat mai mul­te sem­ne de cir­cu­lație în in­fras­truc­tu­ra fran­ce­ză.

Cos­tu­ri­le pen­tru dez­vol­ta­rea au­to­mo­bi­lu­lui Trac­ti­on Avant, care, iro­nic, va crește vânzările com­pa­ni­ei, a dus la fa­li­men­tul Citroën în 1934. Com­pa­nia a fost pre­lua­tă de cre­di­to­rul prin­ci­pal, Mi­che­lin, apoi re­or­ga­ni­za­tă în 1935.

André Citroën a ră­mas în is­to­rie da­to­ri­tă fap­tu­lui că a adus me­to­de­le de re­du­ce­re a cos­tu­ri­lor și tim­pu­lui de pro­du­cție în industria eu­ro­pe­a­nă de au­to­mo­bi­le.

Mași­na in­tro­du­să în 1919 a de­venit ver­si­u­nea eu­ro­pe­a­nă a mo­de­lu­lui Ford T, fă­când au­to­mo­bi­lul ac­ce­si­bil omu­lui obișnu­it. Un alt mo­del de suc­ces al com­pa­ni­ei îl re­pre­zin­tă TA 7, ace­as­ta fi­ind pri­ma mași­nă po­pu­la­ră cu tra­cți­u­ne față. André Citroën a su­fe­rit de can­cer la sto­mac și a mu­rit în 1935.

A

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.