SUPEREROI ÎN LUPTĂ

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Pro­du­cția War­ner Bros. Pic­tu­res „Bat­man vs. Su­per­man: Zo­rii Drep­tății“îi adu­ce din 25 martie la ci­ne­ma pe Hen­ry Ca­vill și Ben Affleck într-o con­frun­ta­re epi­că, sub îndru­ma­rea re­gi­zo­ra­lă a lui Zack Sny­der. Te­mându-se că acți­u­ni­le ero­u­lui cu pu­teri ne­li­mi­ta­te vor avea con­se­ci­nțe de ne­con­tro­lat, le­gi­u­i­to­rul orașu­lui Got­ham de­ci­de să ia mă­suri și îi de­cla­ră răz­boi no­u­lui zeu al orașu­lui Me­tro­po­lis. În acest timp, ome­ni­rea înce­ar­că să sta­bi­le­as­că cel fel de su­pe­re­rou ar fi mai po­tri­vit pen­tru a-i ga­ran­ta pro­te­cție ne­con­diți­o­na­tă. Cu Bat­man și Su­per­man în luptă unul împo­tri­va ce­lu­i­lalt, rău­fă­că­to­rii au su­fi­ci­en­tă li­ber­ta­te să pu­nă la ca­le un plan care va ame­ni­nța si­gu­ra­nța între­gii pla­ne­te. Pe lângă Hen­ry Ca­vill și Ben Affleck, din dis­tri­buția fil­mu­lui mai fac par­te: Gal Ga­dot, Jes­se Ei­sen­berg, Je­re­my Irons, Hol­ly Hun­ter, Cal­lan Mul­vey, Tao Oka­mo­to, Amy Adams, Lau­ren­ce Fis­hbur­ne și Dia­ne La­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.