MIC ȘI DELICAT

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Nu toate obi­ec­te­le mari sunt fru­moa­se, par să afir­me de­sig­ne­rii și pro­du­că­to­rii, care încep să se ori­en­te­ze spre obi­ec­te de di­men­si­uni mai re­du­se re­a­li­za­te în se­rie mai mi­că. Ace­as­tă ten­di­nță se poa­te ob­ser­va, spre exem­plu, scrie The Te­le­graph, în ex­po­ziția unei aso­ciații da­ne­ze de meșteșu­gari, Da­nish Ca­bi­net­ma­kers (pro­du­că­to­rii da­ne­zi de du­la­puri) de la Pa­ris, ai că­rei mem­bri au fost pri­mit sar­ci­na de a con­fe­cți­o­na pi­e­se de mo­bi­li­er cu di­men­si­u­nea de 60 pe 60 de cen­ti­me­tri care tre­bu­ie să fie mici și de­li­ca­te. Tot mici și de­li­ca­te sunt și pi­e­se­le lan­sa­te de com­pa­nia sue­de­ză Smal­ler Objec­ts, prin­tre care se nu­mă­ră far­fu­ri­oa­re pen­tru chei, ceșcuțe pen­tru es­pres­so ori ar­ti­co­le­le cre­a­te din po­rțe­lan și te­ra­co­tă de Rei­ko Ka­ne­ko, un de­sig­ner ja­po­nez din Marea Britanie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.