MARINA BAY SANDS.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Marina Bay Sands este un com­plex hotelier in­te­grat po­ziți­o­nat lângă gol­ful Marina din Singapore. Dez­vol­tat de Las Ve­gas Sands, este re­zul­ta­tul unei in­ves­tiții de 8 miliarde de dolari din Singapore. Com­ple­xul in­clu­de un ho­tel cu 2.561 de ca­me­re, un cen­tru de con­fe­ri­nțe de peste 120.000 de me­tri pă­trați, 74.000 de me­tri pă­trați de ma­ga­zi­ne, un mu­zeu, do­uă ci­ne­ma­to­gra­fe, șap­te res­tau­ran­te con­du­se de che­fi re­nu­miți, do­uă pa­vi­li­oa­ne de cris­tal plu­ti­toa­re (unul dintre aces­tea găz­du­i­ește do­uă clu­buri de noap­te, iar altul cel mai mare ma­ga­zi­ne Lo­u­is Vu­it­ton din lu­me), un pa­ti­noar și cel mai mare ca­zi­nou din lu­me, cu 500 de me­se și 1.600 de slot ma­chi­nes. De­a­su­pra com­ple­xu­lui se află o pis­ci­nă in­fi­ni­ty și un parc întins pe 340 de me­tri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.