LUX RESORTS & HOTELS,

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

an­te­ri­or Naia­de Resorts, ope­re­a­ză no­uă com­ple­xuri ho­te­li­e­re în des­ti­nații pre­cum Mau­ri­ti­us, Mal­di­ve, Insu­le­le Reu­ni­on, pro­vin­cia Yun­nan din Chi­na și are peste 9.000 de angajați. În 2016, com­pa­nia va deschide un nou com­plex hotelier în Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te. Chiar da­că a fost lo­vi­tă de cri­ză și a înre­gis­trat scă­deri dras­ti­ce ale pro­fi­ta­bi­li­tății, a ajuns în pre­zent la cele mai înal­te ni­ve­luri de ocu­pa­re și cele mai mari prețuri/ca­me­ră din in­dus­trie, pe se­a­ma unei stra­te­gii axa­te pe ser­vi­cii îmbu­nă­tăți­te. Ace­as­ta pre­su­pu­ne mă­suri pre­cum re­com­pen­sa­rea lu­na­ră a câte unui an­ga­jat pentru ofe­ri­rea de ser­vi­cii ex­ce­pți­o­na­le, spre exem­plu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.