IS­TO­RIA ACORDURILOR ROMÂNIEI CU FMI.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Is­to­ria acordurilor României cu FMI a înce­put în ur­mă cu aproa­pe 40 de ani, în anul 1975. Da­că pri­vim în ur­mă, cu ex­cep­ţia gu­ver­ne­lor Isă­res­cu şi Tă­ri­ce­a­nu, ce­le­lal­te gu­ver­ne pos­tde­cem­bris­te au încheiat acor­duri de finanţare cu in­sti­tu­ţia fi­nan­cia­ră in­ter­nați­o­na­lă, însă fă­ră să le res­pec­te pe cele mai mul­te. Du­pă 1990, România a semnat şap­te acor­duri stand-by cu FMI, fi­e­ca­re pro­gram fi­ind înso­ţit de un împrumut, con­di­ţi­o­nat de înde­pli­ni­rea anu­mi­tor an­ga­ja­men­te de re­for­mă. To­to­da­tă, au exis­tat trei acor­duri stand-by pre­ven­ti­ve. Până la începutul cri­zei fi­nan­cia­re, un singur acord, cel din 2001, a fost cu greu dus până la ca­păt, du­pă nu­me­roa­se de­ro­gări şi întârzi­eri, fi­ind fi­na­li­zat în lu­na oc­tom­brie a anului 2003. La începutul lu­nii iu­lie 2004 a fost încheiat un nou acord stand-by, dar pre­ven­tiv. Pro­gra­mul nu a fost fi­na­li­zat, fi­ind încheia­tă doar pri­ma eva­lua­re. În primăvara anului 2009, România a convenit asu­pra unui pa­chet de finanţare ex­ter­nă de la FMI, UE, Banca Mondială şi BERD în sumă de 19,95 miliarde euro, re­pre­zen­tând cel mai mare cre­dit ex­tern din is­to­ria ţării şi aproa­pe jumătate din bugetul pe 2009. FMI a de­cis să pu­nă la dis­po­zi­ţia autorităţilor fon­duri de circa 13 miliarde euro, prin­tr-un acord stand-by pe doi ani. Du­pă fi­na­li­za­rea aces­tui acord, în 2011 România a pa­ra­fat un nou acord cu FMI şi UE, pre­ven­tiv de ace­as­tă da­tă, în sumă de 5 miliarde euro. Acest acord a fost fi­na­li­zat „cu suc­ces“în iu­nie 2013, du­pă o pre­lun­gi­re de trei luni. Iar în 2013 a ur­mat un nou acord, tot pre­ven­tiv, fi­na­li­zat însă „fă­ră suc­ces“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.