|NŢELEPCIUNEA UNUI CLOVN DE­VENIT ANTREPRENOR

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

itlul nu are ni­mic pei­o­ra­tiv în el, să ne înțe­le­gem; De­rek Si­vers a fost, înain­te de a ajun­ge antreprenor și preșe­din­te de com­pa­nie, mu­zi­cian și clovn la circ. Car­tea sa „Ori­ce îți do­rești. 40 de le­cții pentru un alt­fel de antreprenor“, apă­ru­tă la Edi­tu­ra Pu­bli­ca, vi­ne cu câteva idei in­te­re­san­te. Înain­te de ori­ce, for­ma­tul: co­le­cția - sper să fie o co­le­cție - se nu­mește Pu­bli­ca Poc­ket și con­den­se­a­ză în 100 de pa­gini cât alte vo­lu­me în 400; este ade­vă­rat că și di­men­si­u­nea fon­tu­lui este ce­va mai mi­că. Mari sunt însă idei­le din car­te. Si­vers a fon­dat un magazin on­li­ne pentru mu­zi­ci­e­nii in­de­pen­de­nți, ca­re se nu­mește CD Ba­by, în 1997. Ma­ga­zi­nul a de­venit cel mai mare dis­tri­bu­i­tor de mu­zi­că in­de­pen­den­tă de pe in­ter­net, cu vânzări de 100 de milioane de dolari pe an și 150.000 de mu­zi­ci­eni cli­e­nți. În 2008 Si­vers a vândut CD Ba­by, ce­ea ce i-a per­mis să de­di­ce mai mult timp spri­ji­ni­rii mu­zi­ci­e­ni­lor, dar și an­tre­pre­no­ri­lor; com­pa­nia sa Wood Egg pu­bli­că anual câte un ghid des­pre cum să-ți înfi­i­nțe­zi pro­pria com­pa­nie în țări pre­cum Cam­bod­gia, Chi­na, Hong Kong, India, Indo­ne­zia, Ja­po­nia, Co­re­ea de Sud, Ma­lai­e­zia, Mon­go­lia, Fi­li­pi­ne, Singapore, Sri Lan­ka, Tai­wan, Thai­lan­da sau Vi­et­nam. Ce­ea ce pro­pu­ne Si­vers în vo­lu­mașul său cu fon­turi mici este să fur­ni­ze­ze fun­da­men­te­le dez­vol­tă­rii unei com­pa­nii fă­ră ca an­tre­pre­no­rul să fo­lo­se­as­că un plan de afaceri. Singur au­to­rul spu­ne că „pla­nul de afaceri este dis­cu­ta­bil. Nu știți ce vor oa­me­nii cu ade­vă­rat până când nu de­ma­rați proi­ec­tul“. Fo­lo­sind exem­ple din viața re­a­lă, dar și din pro­pri­i­le sa­le ex­pe­ri­e­nțe, De­rek Si­vers este în sta­re să vă fa­că să vă lo­viți peste frun­te, în ma­ni­e­ra „eu de ce nu m-am gândit?!“. La ca­pi­to­lul „in­si­de“nu pot evi­ta con­flic­tul său cu Apple și Ste­ve Jobs, por­nit de la in­clu­de­rea ca­ta­lo­gu­lui CD Ba­by în ma­ga­zi­nul de mu­zi­că

TiTu­nes. To­tul, de­si­gur, res­pec­tând con­diți­i­le Apple, ce­ea ce nu i-a prea convenit tână­ru­lui antreprenor Si­vers, ca­re a avut tă­ria de a se opu­ne abor­dă­rii mi­li­tă­ros-agre­si­ve a com­pa­ni­ei lui Jobs. Ca­re Jobs nu l-a ier­tat, cri­ti­cându-l pu­blic, într-o dis­pu­tă în ca­re, eu­fe­mis­tic vor­bind, să zi­cem că fi­e­ca­re avea par­tea sa de drep­ta­te. To­tul s-a sfârșit cu bi­ne, iar le­cția pe ca­re Si­vers a învățat-o a fost des­pre me­nți­ne­rea con­tro­lu­lui asu­pra ac­ti­vi­tății com­pa­ni­ei, in­di­fe­rent de ce, cum și pentru ci­ne lu­cre­zi. Unul din ca­pi­to­le­le că­rții se nu­mește „Nu doar «da». Ori «clar, da!», ori «nu»“. Zic și eu: „Clar, da!“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.