REŢINE CUM S REŢII

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

n ci­u­da ten­di­nței de an­gli­ci­za­re ce re­zul­tă din nu­me­le că­rții, „This is re­ten­ti­on“, Mi­hai Drag­nea a scris un vo­lum ca­re se adre­se­a­ză strict afa­ce­ri­lor din România, afaceri ca­re, nu nu­mai în opi­nia mea, suferă des­tul de in­tens la ca­pi­to­lul relației cu cli­e­nții. De alt­fel, volumul își asu­mă ro­lul des­chi­ză­tor de dru­muri, de­fi­nin­du-se drept „pri­ma car­te din România des­pre păs­tra­rea, nu loia­li­za­rea, clienților“. Mi­hai Drag­nea a lu­crat pentru com­pa­nii din telecom și IT și din in­dus­tria ban­ca­ră și are aproa­pe un de­ce­niu de experiență în re­te­nția clienților și în mar­ke­tin­gul re­te­nți­ei. Car­tea ex­pli­că, in­vo­când o su­me­de­nie de nu­me de spe­cia­liști în do­me­niu, de ci­ta­te și de re­fe­ri­nțe, di­fe­re­nțe­le dintre loia­li­za­re și re­te­nție, mo­duri de acți­u­ne, stra­te­gii, bu­ge­te și tot ce­ea ce mai tre­bu­ie și este bi­ne de ști­ut pentru a cu­ceri și păs­tra un client. Mi-a lip­sit, în schimb, ci­tind-o, ce­ea ce au­to­rii oc­ci­den­ta­li fo­lo­sesc din plin în scri­e­ri­le lor: un nu­măr de exem­ple, ba chiar și de exer­ciții prac­ti­ce, de idei ca­re să iz­vo­ras­că nu din ci­ta­te, ci din dis­cuții pur­ta­te cu cli­e­nții, din sce­na­rii plau­zi­bi­le și din is­to­rii re­a­le; ni­mic, ni­ci­un ci­tat și ni­cio sen­ti­nță nu pot înlo­cui va­loa­rea exem­plu­lui prac­tic și pu­te­rea aces­tu­ia de a schim­ba cre­di­nțe și idei. Dar aveți ce învăța din car­tea lui Mi­hai Drag­nea, ca­re are, din plin, da­rul de a reți­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.