FITNESS MEDITATIV

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ăli­le de fitness sunt, în general, pri­vi­te drept lo­cul un­de de­pui un efort fi­zic mare lu­crând cu di­ver­se apa­ra­te. Une­le dintre ele însă par să încer­ce să schim­be ace­as­tă per­ce­pție, ofe­rind șe­di­nțe în ca­re abo­nații lor nu tre­bu­ie să fa­că mai ni­mic.

Ultima ten­di­nță în ma­te­rie de să­li de fitness, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal, o re­pre­zin­tă șe­di­nțe­le ca­re in­clud re­pri­ze de me­di­tație și re­la­xa­re. O sa­lă de fitness de la Por­tland, din sta­tul ame­ri­can Ore­gon, or­ga­ni­ze­a­ză șe­di­nțe în ca­re par­ti­ci­pa­nții învață des­pre co­nști­en­ti­za­re și com­pa­si­u­ne față de si­ne, con­si­de­ra­te drept in­stru­men­te importante pentru a fi în for­mă. Aces­to­ra li se ex­pli­că, de exem­plu, cum să alun­ge gânduri ca „sunt gras“sau „nu sunt su­fi­ci­ent de pu­ter­nic“ca­re îi de­ran­je­a­ză în tim­pul exer­ciți­i­lor fizice, împi­e­di­cându-i să atin­gă per­for­ma­nțe­le do­ri­te.

O sa­lă din New York, Crun­ch Gym, a in­tro­dus anul aces­ta un tip apar­te de șe­di­nțe sub de­nu­mi­rea de Anti­gra­vi­ty Co­coo­ning (Co­con gra­vi­tați­o­nal). Par­ti­ci­pa­nții fac exer­ciții ușoa­re vre­me de do­uă­zeci de mi­nu­te, du­pă ca­re ur­me­a­ză un sfert de oră de re­la­xa­re di­ri­ja­tă în niște ha­ma­ce ca­re-i cu­prind cu to­tul. Une­le rețe­le de să­li de fitness merg chiar mai de­par­te. 24 Ho­ur Fitness are în plan să in­sta­le­ze cap­su­le spe­cia­le pentru me­di­tație în cen­tre­le sa­le. Cap­su­le­le ca­re aco­pe­ră uti­li­za­to­rul până la ge­nun­chi îi dau aces­tu­ia un sen­ti­ment de in­ti­mi­ta­te și su­fi­ci­en­tă li­niște într-o sa­lă aglo­me­ra­tă, aju­tându-i să se re­la­xe­ze pe cei ca­re nu o pot fa­ce în mod nor­mal în con­diții de zgo­mot.

S

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.