NESTEMATE ȘI PIETRIȘ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ce po­ţi să faci cu un dia­mant pri­mit moște­ni­re? Să-l vin­zi, să-l faci ca­dou sau să cre­e­zi o bijuterie cu el? Ace­as­tă din ur­mă so­lu­ţie a ales-o un fi­nan­ţist ne­wyor­kez de ori­gi­ne fran­ce­ză, Char­les de Vi­el Cas­tel, ca­re a ajuns ast­fel să-și lan­se­ze pro­pria co­lec­ţie de bi­ju­te­rii. Ce­ea ce de­o­se­bește pi­e­se­le co­lec­ţi­ei sa­le de cele ale altor cre­a­tori este ma­te­ria­lul uti­li­zat pentru a pu­ne în va­loa­re dia­man­te­le și anu­me pi­e­trișul, scrie The Te­le­graph. Bu­că­ţe­le­le de pietriș sunt adu­na­te de pe ma­lu­ri­le ape­lor, fi­ind ale­se pentru fru­mu­se­ţe și cu­loa­re și nu sunt lus­tru­i­te, lă­cu­i­te sau tra­ta­te în vreun fel. Du­pă ce sunt înno­bi­la­te cu dia­man­te, bu­că­ţe­le­le de pietriș de­vin pan­dan­ti­ve pe lăn­ţișoa­re de aur, o ast­fel de pi­e­să cos­tând cel pu­ţin 3.400 de euro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.