MACRAMEUL MODERN

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Lu­crul de mână cu­noaște în ultima vre­me o creștere a po­pu­la­ri­tă­ţii, gra­ţie per­soa­ne­lor pa­si­o­na­te ca­re ţin să-și împăr­tășe­as­că hob­byul cu alţii. Un exem­plu în acest sens îl re­pre­zin­tă macrameul, po­pu­la­ri­zat de o ar­tis­tă ame­ri­ca­nă, Emi­ly Katz, scrie The Guar­dian. Ide­ea de po­pu­la­ri­za­re i-a venit du­pă ce a fost între­ba­tă de un­de se poa­te cum­pă­ra un su­port de flori sus­pen­dat din ma­cra­me la fel ca ace­la pe ca­re îl avea ea aca­să și ast­fel a ajuns să or­ga­ni­ze­ze ate­li­e­re pentru cei in­te­re­sa­ţi, un­de aceștia de­prind meșteșu­gul con­fec­ţi­o­nă­rii ma­cra­meu­lui din ca­re apoi re­a­li­ze­a­ză obi­ec­te de­co­ra­ti­ve sau articole ves­ti­men­ta­re. Artis­ta con­si­de­ră că po­pu­la­ri­ta­tea în creștere a ma­cra­meu­lui este o re­ac­ţie la de­pen­den­ţa de tehnologie a lu­mii ac­tua­le, aces­ta fi­ind ce­va di­fe­rit da­to­ri­tă fap­tu­lui că este lu­crat ma­nual.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.