CELE ZECE LEGI ALE LUI MARC GOBÉ.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Stu­di­ul re­a­li­zat de 360in­si­ghts are ca fun­da­ment te­o­re­tic cele 10 legi ale bran­din­gu­lui dez­vol­ta­te de Marc Gobé, un vi­zi­o­nar al mar­ke­tin­gu­lui, ca­re vor­beş­te des­pre mărci ca­re iu­besc con­su­ma­to­rii şi con­su­ma­tori ca­re iu­besc măr­ci­le. Pu­să fa­ţă în fa­ţă cu con­su­ma­to­rul, mar­ca tre­bu­ie să-l va­dă pe aces­ta ca pe un par­te­ner, par­te din­tr-o re­la­ţie mu­tual be­ne­fi­că, şi nu ca un punct din mul­ţi­me. Tre­bu­ie să ştie să-l as­cul­te, să-l înţe­le­a­gă şi să-i ofe­re apoi produse şi ser­vi­cii adap­ta­te. Marc Gobé vor­beş­te în legile sa­le des­pre dia­lo­gul con­su­ma­tor-marcă, ca­re tre­bu­ie să înlo­cu­ias­că mo­no­lo­gul agre­siv al măr­ci­lor ca­re vor­besc şi nu as­cul­tă.

Este ge­nul meu de marcă, adi­că o marcă po­tri­vi­tă pentru oa­meni ca mi­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.