S BA I DIN PALME CU O SINGUR M~N

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

un ti­tlu. Și da­că vă între­bați ca­re este sem­ni­fi­cația, tre­bu­ie să spun că au­to­rul însuși a re­cu­nos­cut că ter­mi­na­se de scris car­tea și nu avea ti­tlu, așa că a ales ace­as­tă va­rian­tă de ne­voie, pă­rându-i-se cea mai bu­nă opți­u­ne. Din­co­lo de ti­tlu, car­tea, a do­ua scri­să de aus­tra­lia­nul Ri­chard Fla­na­gan, este bu­nă, cu un to­u­ch spe­cial pentru est-eu­ro­peni, pentru că pre­zin­tă is­to­ria unor imi­gra­nți din Slo­venia, ta­tă și fi­i­că, în Tas­ma­nia. Fla­na­gan pa­re să fie fa­mi­lia­ri­zat cu ast­fel de per­so­na­je; într-un in­ter­viu el re­cu­noaște că s-a in­spi­rat, pentru cei doi, din mu­lții imi­gra­nți cu ca­re a venit în con­tact în Tas­ma­nia na­ta­lă, fi­e­ca­re dintre aceștia con­tri­bu­ind la con­tu­ra­rea pe­so­na­je­lor. Și, pro­ba­bil, par­tea leu­lui re­vi­ne soți­ei lui Fla­na­gan, ca­re este imi­gran­tă din Slo­venia. Așa că omul știe ce spu­ne când scrie: „«-Viața noas­tră... Viața noas­tră a fost mai rea de­cât a unui câi­ne. Îmi pa­re rău. Știu că nu ai să te mai întorci. Cre­de-mă, n-am vrut niciodată să be­au, să mă cert, n-am vrut apar­ta­men­te­le astea pentru vene­tici, une­le lu­cruri ți se întâmplă fă­ră să vrei și, ori­cât ai încer­ca, ori­cât de mult ai spe­ra, nu poți să schim­bi ni­mic»... Înain­te să des­chi­dă fri­gi­de­rul pentru pri­ma sti­clă a zi­lei, ui­tând că e di­mi­neață, adău­gă ce­va în boa­re­ra de vânt ce pă­trun­dea de afa­ră: «- Am venit în Aus­tra­lia să fim li­beri»“. Pentru ei li­ber­ta­tea a însem­nat și înstrăi­na­rea mem­bri­lor fa­mi­li­ei, ple­ca­rea ma­mei/soți­ei, abu­zu­ri­le unui ta­tă bețiv, ple­ca­rea fi­i­cei și întoar­ce­rea aces­teia du­pă do­uă de­ce­nii. Re­des­co­pe­ri­rea și în cele din ur­mă tran­sfor­ma­rea ce­lor doi, a ta­tă­lui și a fi­i­cei. Tre­bu­ie să mai spun că Ri­chard Fla­na­gan fa­ce par­te și din spe­cia ra­ră a scri­i­to­ri­lor ca­re își pot ecra­ni­za așa cum vor ei că­rți­le; a fă­cut-o, fil­mul apă­rând în 1998. Nu vă lă­sați in­duși în eroa­re de no­ta de pe IMDB, aco­lo lu­cru­ri­le au luat-o raz­na de­mult; mer­geți și pe mâna li­te­ra­tu­rii.

B

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.