PETER ANDREAS THIEL

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

ntre­pre­nor, in­ves­ti­tor, ma­na­ger de fond de in­ves­tiții, Peter Thiel este cu­nos­cut pentru că a fon­dat împreu­nă cu Max Lev­chin și Elon Musk com­pa­nia de plăți on­li­ne PayPal. Cu o ave­re es­ti­ma­tă la 2,7 miliarde de dolari, este în pre­zent preșe­din­te al Pa­lan­tir, com­pa­nie ce lu­cre­a­ză pentru ser­vi­ci­i­le se­cre­te ame­ri­ca­ne. Thiel s-a năs­cut în Fran­kfurt, Ger­ma­nia, în fa­mi­lia in­gi­ne­ru­lui me­ca­nic Klaus Thiel și a Su­san­nei Thiel. S-a mu­tat în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii împreu­nă cu fa­mi­lia la vârsta de un an și a cres­cut în Fos­ter Ci­ty, în Ca­li­for­nia. A stu­diat fi­lo­so­fia se­co­lu­lui XX la Uni­ver­si­ta­tea Stan­ford. A ab­sol­vit în 1989, iar ul­te­ri­or a stu­diat și în ca­drul unui pro­gram doc­to­ral la Școa­la de Drept Stan­ford, până în 1992. Un li­ber­ta­rian de­cla­rat, a par­ti­ci­pat la fon­da­rea pu­bli­cați­ei Stan­ford Re­vi­ew în 1987. Ace­as­ta a de­venit cu­nos­cu­tă pentru pro­mo­va­rea bu­ne­lor

Afă­cut o in­ves­tiție de 500.000 de dolari în rețe­aua so­cia­lă Fa­ce­book, în schim­bul unui pro­cent de 10,2% din com­pa­nie și s-a ală­tu­rat ast­fel con­si­li­u­lui di­rec­tor al com­pa­ni­ei. Ace­as­ta a fost pri­ma in­ves­tiție în Fa­ce­book. În mai 2012, Thiel a vândut 16,8 milioane de acți­uni Fa­ce­book pentru 638 de milioane de dolari, la un preț de aproa­pe 38 de dolari/acți­u­ne, iar în au­gust 2012 a vândut aproa­pe toa­te acți­u­ni­le ră­ma­se pentru circa 1 mi­liard de dolari. A păs­trat un pa­chet de acți­uni și are încă un loc în con­si­li­ul di­rec­tor. În 2005, Thiel a cre­at Fondul Fon­da­to­ri­lor, o com­pa­nie de ven­tu­re ca­pi­tal cu se­di­ul în San Fran­cis­co. Thiel a fă­cut in­ves­tiții în nu­me­roa­se start-up-uri, atât per­so­nal, cât și prin fon­du­ri­le sa­le de in­ves­tiții, prin­tre aces­tea aflându-se Lin­ke­dIn, Yelp, Inc., Qu­oa­ra, Book­track, Big Think, Pa­lan­tir. Fun­dația Thiel ofe­ră ti­ne­ri­lor an­tre­pre­nori 100.000 de dolari pe par­cur­sul a doi ani pentru a-și ur­ma vi­sul în afaceri. În cer­cu­ri­le din Si­li­con Val­ley, Thiel este con­si­de­rat Don-ul din PayPal Ma­fia. În ca­drul unei con­fe­ri­nțe, a de­cla­rat că prin­tre obi­ec­ti­ve­le sa­le se nu­mă­ră lupta împo­tri­va îmbă­trâni­rii, un do­me­niu în ca­re nu s-a investit și nici nu s-au fă­cut su­fi­ci­en­te stu­dii. A su­sți­nut nu­me­roa­se cau­ze în do­me­nii di­ver­se; li­ber­ta­rian con­ser­va­tor de­cla­rat, este im­pli­cat și în po­li­ti­că și a fost și co­pro­du­că­tor al fil­mu­lui Thank You For Smo­king, ce are ca ba­ză ro­ma­nul omo­nim al lui Chris­top­her Buc­kley.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.