R SF HOTELIER

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

ncre­ză­toa­re în do­ri­nța de lux a ce­lor bo­gați și dis­po­ni­bi­li­ta­tea lor de a chel­tui pentru a se răs­făța, ho­te­lu­ri­le s-au pre­gă­tit cu apar­ta­men­te des­ti­na­te aces­to­ra, scrie New York Ti­mes. Pentru aproa­pe 9.000 de dolari pe noap­te, iu­bi­to­rii de li­te­ra­tu­ră se pot ca­za în apar­ta­men­tul Ru­dyard Ki­pling de la Brown’s Ho­tel din Londra, de­nu­mit ast­fel în cin­stea scri­i­to­ru­lui des­pre ca­re se spu­ne că a lo­cu­it în ho­tel pe când scria „Car­tea jun­glei“, și pot op­ta pentru o vi­zi­tă la li­bră­ria Peter Har­rin­gton Ra­re Books ori cur­suri ca­re să-i tran­sfor­me în ma­eștri ai pre­pa­ră­rii bău­tu­ri­lor.

La St. Re­gis Du­bai, apar­ta­men­tul im­pe­rial se poa­te re­zer­va pentru ta­ri­ful de 20.500 de dolari și este su­fi­ci­ent de încă­pă­tor cât să se poa­tă or­ga­ni­za ci­ne pentru do­uăs­pre­ze­ce per­soa­ne, ca­re mai apoi au po­si­bi­li­ta­tea să se re­la­xe­ze cu o baie în pis­ci­na de pe aco­pe­riș.

Cu do­uă te­ra­se, dintre ca­re una cu un so­la­riu ce dă înspre o baie tur­ce­as­că și ja­cuz­zi, pa­tru dor­mi­toa­re și o in­tra­re se­pa­ra­tă, fe­ri­tă de ochi in­dis­creți, apar­ta­men­tul Ka­ta­ra de la Excel­si­or Ho­tel Gal­lia din Mi­la­no este dis­po­ni­bil pentru circa 22.000 de dolari pe noap­te, pu­nând la dis­po­ziția oas­peți­lor și o sa­lă de șe­di­nțe un­de să poa­tă dis­cu­ta pro­ble­me de afaceri.

Mark Pen­tho­u­se, de la Mark Ho­tel din New York, are un ta­rif de 75.000 de dolari și este com­pus din cinci dor­mi­toa­re și un sa­lon cu că­min și bar, ca­re se poa­te tran­sfor­ma în sa­lă de bal. Apar­ta­men­tul, in­tro­dus în cir­cu­i­tul hotelier anul trecut, are și șa­se băi, se­ră, bi­bli­o­te­că și su­fra­ge­rie un­de se pot or­ga­ni­za me­se pentru 24 de per­soa­ne, pre­cum și o te­ra­să pe aco­pe­riș de un­de se pot ad­mi­ra Cen­tral Park și Me­tro­po­li­tan Mu­seum of Art.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.