ROȘII PUTERE

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Roși­i­le con­si­de­ra­te ne­con­for­me pentru co­mer­cia­li­za­re în ma­ga­zi­ne ar putea fa­ce ca­ri­e­ră în do­me­ni­ul ener­ge­tic, scrie The Inde­pen­dent, da­că proi­ec­tul unei echi­pe de cer­ce­tă­tori de la mai mul­te uni­ver­si­tăți ame­ri­ca­ne ca So­uth Da­ko­ta School of Mi­nes and Te­chno­lo­gy, Prin­ce­ton sau Flo­ri­da Gulf Coast Uni­ver­si­ty dă re­zul­ta­te­le scon­ta­te. Aceștia pro­pun uti­li­za­rea deșeu­ri­lor de to­ma­te (roșii ca­re nu ajung la vânza­re din cau­za unor de­fec­te sau ră­mân ne­vându­te) pentru pro­du­ce­rea de elec­tri­ci­ta­te. Deșeu­ri­le to­ma­te sunt su­pu­se acți­u­nii unor bac­te­rii ce le des­com­pun și le oxi­de­a­ză eli­be­rând elec­troni ca­re pot fi puși la tre­a­bă într-o pi­lă de com­bus­tie, ge­ne­rându-se ast­fel ener­gie elec­tri­că. Reuși­ta proi­ec­tu­lui ar putea du­ce la re­zol­va­rea pro­ble­mei de me­diu cu ca­re se con­frun­tă sta­tul ame­ri­can Flo­ri­da, un­de anual se arun­că circa 396.000 de to­ne de roșii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.