MANAGEMENTUL PROCESELOR DE AFACERI – DE UNDE ÎNCEPEM?

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

n con­diți­i­le unor pi­ețe glo­ba­li­za­te, or­ga­ni­zați­i­le de astă­zi tre­bu­ie să-și asi­gu­re abi­li­ta­tea de a con­cu­ra cu suc­ces pe mai multe fron­turi: efi­ci­e­nță ope­rați­o­na­lă, sa­tis­fa­cție înal­tă a cli­en­tu­lui, produse și ser­vi­cii ino­va­ti­ve. Acest suc­ces por­nește de la pro­ce­se op­ti­mi­za­te ca­re înse­am­nă cos­turi re­du­se, ca­li­ta­te ri­di­ca­tă, veni­turi mai mari, an­ga­jați mo­ti­vați și cli­e­nți mu­lțu­miți. W. Edwar­ds Dem­ming spu­ne: „Da­că nu poți des­crie ce­ea ce faci sub for­ma unui pro­ces, înse­am­nă că nu știi ce faci.“Ca­lea spre suc­ces de­vi­ne evi­dent con­tro­lul proceselor in­ter­ne.

O me­to­dă afir­ma­tă la ni­vel mon­dial pen­tru ți­ne­rea sub con­trol a proceselor de afaceri o re­pre­zin­tă BPM (Bu­si­ness Pro­cess Ma­na­ge­ment – Managementul Proceselor de Afaceri). Chiar da­că exis­tă în companii in­for­mații și iniția­ti­ve pri­vind me­to­da BPM, multe dintre ele se con­frun­tă cu între­ba­rea „de unde încep o im­ple­men­ta­re BPM?“.

Imple­men­ta­rea BPM în or­ga­ni­zație pre­su­pu­ne asi­gu­ra­rea gu­ver­na­nței pen­tru înde­pli­ni­rea ur­mă­toa­re­lor fun­cți­uni: iden­ti­fi­ca­rea, mo­de­la­rea, do­cu­men­ta­rea, mo­ni­to­ri­za­rea și, cel mai im­por­tant, îmbu­nă­tăți­rea con­ti­nuă a proceselor de bu­si­ness din or­ga­ni­zație.

În cele ce ur­me­a­ză voi fur­ni­za o vi­zi­u­ne de an­sam­blu, pri­vind pri­mii pași ca­re pot fi inițiați. DE UNDE |NCEPEM? Pri­mul pas este cre­a­rea struc­tu­rii pro­ce­sua­le top-down: de la har­ta proceselor end-to-end la ni­vel înalt (înce­pând de la pre­lu­cra­rea ce­re­rii pen­tru un pro­dus sau ser­vi­ciu, și până la li­vra­rea pro­du­su­lui sau ser­vi­ci­u­lui și fur­ni­za­rea de ser­vi­cii pos­tvânza­re) până la pro­ce­se­le sin­gu­la­re sem­ni­fi­ca­ti­ve ca­re se des­fășoa­ră în ca­drul or­ga­ni­zați­ei. Pe ba­za aces­tei struc­turi, se poa­te înce­pe lu­crul pe iden­ti­fi­ca­rea sub­pro­ce­se­lor și ac­ti­vi­tăți­lor com­po­nen­te. |NS CINE FACE TREABA? Cel mai im­por­tant rol în BPM este „pro­pri­e­ta­rul de pro­ces“. Acest rol tre­bu­ie atri­bu­it fi­e­că­rui pro­ces de bu­si­ness iden­ti­fi­cat. Res­pon­sa­bi­li­ta­tea aces­tu­ia este să de­fi­neas­că obi­ec­ti­ve­le și mo­dul de des­fășu­ra­re a pro­ce­su­lui. Su­pli­men­tar, aces­ta tre­bu­ie să deți­nă și să ges­ti­o­ne­ze re­sur­se­le pen­tru atin­ge­rea aces­tor obi­ec­ti­ve. Pro­pri­e­ta­rul de pro­ces are și res­pon­sa­bi­li­ta­tea îmbu­nă­tăți­rii con­ti­nue a pro­ce­su­lui, efi­ci­en­ti­ză­rii aces­tu­ia și crește­rii va­lo­rii adău­ga­te.

În fun­cție de di­men­si­u­nea și com­ple­xi­ta­tea or­ga­ni­zați­ei, poa­te fi util ca pro­pri­e­ta­rii de pro­ces să fie spri­ji­niți de co­le­gi ca­re dețin know-how-ul me­to­de­lor și in­stru­men­te­lor BPM și asi­gu­ră imple­men­ta­rea lor con­sis­ten­tă și con­sec­ven­tă la ni­ve­lul or­ga­ni­zați­ei. I MAI DEPARTE? Ulte­ri­or iden­ti­fi­că­rii prin­ci­pa­le­lor pro­ce­se de bu­si­ness, aces­tea tre­bu­ie do­cu­men­ta­te. Pe de o parte do­cu­men­ta­rea poa­te fi re­a­li­za­tă sche­ma­tic, uti­li­zând me­to­de spe­ci­fi­ce de car­to­gra­fi­e­re a proceselor (flow­chart, swim­la­ne etc.). Ulte­ri­or car­to­gra­fi­e­rii, pro­ce­se­le se pot des­crie și sub for­mă de pro­ce­duri și in­stru­cți­uni ca­re per­mit apli­ca­rea co­rec­tă a proceselor, la fi­e­ca­re re­pe­ta­re a lor. Do­cu­men­ta­rea proceselor fa­ci­li­te­a­ză înțe­le­ge­rea și tran­spa­ren­ti­za­rea proceselor pen­tru cei ca­re le des­fășoa­ră, dar și pen­tru cei ca­re le con­tro­le­a­ză.

Oda­tă do­cu­men­ta­te pro­ce­se­le se poa­te tre­ce la ana­li­za și îmbu­nă­tăți­rea lor con­ti­nuă. În acest sens pot fi apli­ca­te o se­rie de me­to­de și in­stru­men­te spe­ci­fi­ce, având ca scop:

eli­mi­na­rea ri­si­pei din pro­ce­se, res­pec­tiv a ac­ti­vi­tăți­lor ca­re nu aduc va­loa­re adău­ga­tă, reducerea greșe­li­lor, au­to­ma­ti­za­rea unor ac­ti­vi­tăți,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.