CALEB BRADHAM

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

aleb Bradham (27 mai 1867 – 19 fe­brua­rie 1934) este far­ma­cis­tul ame­ri­can cu­nos­cut în toa­tă lu­mea drept in­ven­ta­to­rul Pep­si-ului. Bradham s-a năs­cut în Chin­qua­pin, Ca­ro­li­na de Nord, a ab­sol­vit Uni­ver­si­ta­tea din Ca­ro­li­na de Nord și a stu­diat și la Uni­ver­si­ta­tea de Me­di­ci­nă din Ma­ry­land. În ju­rul anu­lui 1890 a re­nu­nțat la stu­di­i­le de la Uni­ver­si­ta­tea de Me­di­ci­nă de­oa­re­ce fa­mi­lia sa nu și-a mai per­mis să plă­te­as­că. La întoar­ce­rea în Ca­ro­li­na de Nord, a lu­crat ca pro­fe­sor la o școa­lă de stat timp de un an. A des­chis ulte­ri­or o far­ma­cie pe ca­re a nu­mit-o Bradham Drug Com­pa­ny, în ca­re, la fel ca multe alte far­ma­cii din pe­ri­oa­da res­pec­ti­vă, fun­cți­o­na și un do­za­tor de suc. În far­ma­cia sa, Bradham a in­ven­tat în 1893 rețe­ta a ce­ea ce avea să de­vi­nă una dintre cele mai cu­nos­cu­te bău­turi din lu­me: for­ma­tă din­tr-un ames­tec de ex­tract de nuci de ko­la, va­ni­lie și ulei­uri ra­re, „Bău­tu­ra lui Brad“, re­de­nu­mi­tă Pep­si-Co­la pe 28 august 1898 și Pep­si în 1961.

Bradham și-a re­de­nu­mit bău­tu­ra în ba­za unei com­bi­nații între ter­me­nii „pep­si­nă“și „co­la“. El cre­dea la mo­men­tul res­pec­tiv că bău­tu­ra aju­ta la di­ges­tie la fel de mult ca en­zi­me­le de pep­si­nă, deși ace­as­ta nu era fo­lo­si­tă ca in­gre­di­ent. Asis­ten­tul său, Ja­mes Hen­ry King, a fost cel ca­re a gus­tat pri­mul ace­as­tă bău­tu­ră.

La da­ta de 14 de­cem­brie 1902, Pep­si-Co­la Com­pa­ny a fost înre­gis­tra­tă în Ca­ro­li­na de Nord, cu Bradham în fun­cția de preșe­din­te. În 1903, Bradham a mu­tat pro­du­cția Pep­si-Co­la din far­ma­cia sa într-un de­po­zit închi­riat din apro­pi­e­re. Doi ani mai târziu a înce­put să vândă Pep­si-Co­la în sti­cle îmbu­te­lia­te (până la acest mo­ment pro­du­sul fu­se­se vândut ex­clu­siv ca si­rop în sco­puri far­ma­ceu­ti­ce) și a ofe­rit do­uă fran­ci­ze îmbu­te­lia­to­ri­lor din Ca­ro­li­na de Nord. În 1909, pi­o­ni­e­rul în au­to­mo­bi­lism Bar­ney Oldfi­eld a fost prima ce­le­bri­ta­te ca­re a pro­mo­vat Pep­si-Co­la, pro­dus pe ca­re l-a des­cris drept „o bău­tu­ră îndrăz­neață... ră­co­ri­toa­re, re­vi­go­ran­tă, o bău­tu­ră po­tri­vi­tă înain­te de o cur­să“. Con­cep­tul pu­bli­ci­tar „De­li­ci­oa­să și dă­tă­toa­re de sănătate“(De­li­ci­o­us and He­al­thy) a fost fo­lo­sit în ur­mă­toa­re­le do­uă de­ce­nii.

În pa­ra­lel cu ad­mi­nis­tra­rea far­ma­ci­ei sa­le, Bradham a fost preșe­din­te al The Pe­o­ple’s Bank din New Bern, iar la un mo­ment dat a fost pro­pus drept can­di­dat pen­tru fun­cția de

Cgu­ver­na­tor al Ca­ro­li­nei de Nord. A fost de ase­me­nea ofițer de ma­ri­nă în re­zer­vă timp de 25 de ani. A fost nu­mit lo­co­te­nent în Mi­liția Na­va­lă din Ca­ro­li­na de Nord, a fost pro­mo­vat co­man­dant în 1904, că­pi­tan în 1913 și s-a pen­si­o­nat ca ami­ral în re­tra­ge­re.

În cul­mea suc­ce­su­lui, a au­to­ri­zat fran­ci­ze Pep­si-Co­la în 24 de sta­te ame­ri­ca­ne. To­tuși, pe 31 mai 1923, Bradham și com­pa­nia lui au de­cla­rat fa­li­men­tul com­pa­ni­ei. Prin­ci­pa­lul fac­tor ca­re a in­flue­nțat eșe­cul afa­ce­rii lui a fost prețul ri­di­cat al za­hă­ru­lui de ime­diat după Al Doi­lea Răz­boi Mon­dial. Da­că înain­te de răz­boi, prețul era de trei ce­nți/li­vră, după răz­boi aces­ta a crescut la 28 de ce­nți. Bradham cum­pă­ra­se o can­ti­ta­te ma­re de za­hăr la prețul res­pec­tiv, ca­re apoi a că­zut ra­pid. În con­se­ci­nță, a vândut ac­ti­ve­le com­pa­ni­ei către Cra­ven Hol­ding Com­pa­ny pen­tru 30.000 de do­lari. După ce a de­cla­rat fa­li­men­tul, Bradham s-a întors la ope­ra­rea far­ma­ci­ei sa­le. Ulte­ri­or, ac­ti­ve­le Pep­si au fost cum­pă­ra­te de Char­les Guth, preșe­din­te­le Loft, un pro­du­că­tor ame­ri­can de dul­ci­uri cu ma­ga­zi­ne ca­re co­nți­neau apa­ra­te de su­curi. El voia să înlo­cu­ias­că su­cu­ri­le Co­ca-Co­la din ma­ga­zi­ne­le sa­le după ce com­pa­nia a re­fu­zat să îi ofe­re un dis­co­unt. Guth i-a de­ter­mi­nat pe chi­miștii de la Loft să res­crie for­mu­la Pep­siCo­la. În in­ter­va­lul 1922-1933, în trei oca­zii di­fe­ri­te, com­pa­nia Co­ca-Co­la a avut opor­tu­ni­ta­tea de a cum­pă­ra Pep­si-Co­la, însă a re­fu­zat achi­ziția cu fi­e­ca­re oca­zie. În 1965, Pep­si-Co­la a fu­zi­o­nat cu Fri­to-Lay, for­mând Pep­siCo., com­pa­nie cu veni­turi de peste 63 de miliarde de do­lari și peste 263.000 de an­ga­jați anul trecut, po­tri­vit in­for­mați­i­lor ofi­cia­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.