REZERVARE DE MOD NOU

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ode­lul in­tro­dus cu câți­va ani în ur­mă de une­le res­tau­ran­te ame­ri­ca­ne pen­tru a se asi­gu­ra că nu ră­mân cu me­se­le ne­o­cu­pa­te câștigă teren și chiar se di­ver­si­fi­că. Une­le res­tau­ran­te noi in­tro­duc chiar de la înce­put sis­te­mul de bi­le­te, scrie Was­hin­gton Post, fă­ră să ofe­re sis­te­mul cla­sic de rezervare de me­se prin te­le­fon sau chiar on­li­ne, în timp ce alte­le mai ve­chi le com­bi­nă pe cele do­uă.

Chiar da­că cli­e­nți­lor le este ast­fel mai greu să ajun­gă să ia ma­sa la lo­ca­lul do­rit, res­tau­ran­te­le sunt de­ci­se să nu re­nu­nțe la schim­bări, de­oa­re­ce ast­fel sca­pă de pro­ble­ma cau­za­tă de cei ca­re, re­zer­vând prin me­to­da cla­si­că, se răz­gândesc în ul­ti­mul mo­ment și nu mai apar. Sis­te­mul de rezervare pe ba­ză de bi­le­te aju­tă atât res­tau­ran­tul să știe exact cât și ce să co­man­de și să pre­pa­re și pe cli­ent să știe di­nain­te cât are de plă­tit, ne­mai­tre­bu­ind să achi­te no­ta la final, su­sțin lo­ca­lu­ri­le par­ti­ci­pan­te la acest sis­tem. Clienții pot ale­ge în une­le ca­zuri da­că do­resc ma­să sau loc la bar și tre­bu­ie să plă­te­as­că jumătate din preț la mo­men­tul re­zer­vă­rii și res­tul în zi­ua pen­tru ca­re au fă­cut-o. Un ser­vi­ciu ca­re in­ter­me­dia­ză bi­le­te de res­tau­rant este Tock.

Un alt sis­tem, No­wait, le pro­pu­ne ce­lor ca­re nu au rezervare și nu vor să stea la ușa unui lo­cal aștep­tând să se eli­be­re­ze o ma­să o apli­cație pen­tru te­le­fo­nul mo­bil prin in­ter­me­di­ul că­reia pot ve­dea cât de ma­re e coa­da la res­tau­ran­te­le par­ti­ci­pan­te din zo­na ale­a­să și se pot adău­ga pe lis­ta de aștep­ta­re, ca să știe când e bi­ne să ajun­gă la lo­ca­lul do­rit. O altă apli­cație, Re­ser­ve, îi aju­tă pe do­ri­tori să gă­se­as­că re­zer­vări la res­tau­rant con­tra unei ta­xe, le ofe­ră po­si­bi­li­ta­tea de a plă­ti în avans și, de ase­me­nea, de a li­ci­ta pen­tru o rezervare când e ce­re­rea prea ma­re.

M

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.