HOTEL AERIAN

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Că­lă­to­rii ca­re pre­fe­ră să zboa­re cu avi­o­nul la cla­sa întâi ar putea avea parte de con­for­tul unei ca­me­re de bo­u­ti­que hotel la bor­dul ae­ro­na­ve­lor Air­bus A380 da­că se va pu­ne în prac­ti­că o pro­pu­ne­re a fir­mei lon­do­ne­ze de design și con­sul­ta­nță Sey­mo­ur­po­well, scrie The Te­le­graph. Com­pa­nia a re­proi­ec­tat zo­na de cla­sa întâi pe ba­za in­for­mați­i­lor obți­nu­te de la pa­sa­ge­rii ca­re zboa­ră de obi­cei la ace­as­tă cla­să ta­ri­fa­ră, pe ca­re i-a ru­gat să-i spu­nă ca­re le sunt aștep­tă­ri­le de la o că­lă­to­rie la cla­sa întâi, aflând că pen­tru ei pri­me­a­ză in­ti­mi­ta­tea. Proiectul, de­nu­mit Fir­st Spa­ces, pre­su­pu­ne re­a­me­na­ja­rea zo­nei de cla­sa întâi din avi­on în pa­tru ca­me­re sin­gle sau do­uă du­ble, fi­e­ca­re do­ta­tă cu scaun ca­re se poa­te tran­sfor­ma în pat, spațiu am­plu de sto­ca­re și ma­să, prin­tre alte­le pa­sa­ge­rii pu­tând închi­de ușa ca­me­rei re­zer­va­te și co­man­da bău­turi sau mânca­re cu aju­to­rul unor ta­ble­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.