CONȘTIINȚĂ DE ÎMPRUMUT

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ke­vin Cos­tner, Ryan Rey­nol­ds, Ga­ry Oldman, Tom­my Lee Jo­nes și Gal Ga­dot re­vin pe ma­ri­le ecra­ne din 15 apri­lie în fil­mul de acți­u­ne „Cri­mi­nal”. Dis­tri­bu­it de Fre­e­man Enter­tain­ment, fil­mul re­dă po­ves­tea unui asa­sin fă­ră scru­pu­le, fo­rțat să as­cul­te de o conștiință im­plan­ta­tă. În fața unei ame­ni­nțări te­ro­ris­te fă­ră pre­ce­dent și după pi­er­de­rea sin­gu­ru­lui agent ca­re putea sal­va mi­si­u­nea, CIA ia mă­suri ex­tre­me ape­lând la cu­noști­nțe­le unui ge­ne­ti­cian. Ast­fel, co­nști­i­nța și me­mo­ria agen­tu­lui Bill Po­pe (Ryan Rey­nol­ds) sunt im­plan­ta­te în crei­e­rul unui con­dam­nat la moar­te ex­trem de pe­ri­cu­los cu sco­pul de a du­ce la bun sfârșit mi­si­u­nea. Ope­rați­u­nea ex­pe­ri­men­ta­lă este un suc­ces, iar si­gu­ra­nța nați­o­na­lă ajun­ge în mâi­ni­le cri­mi­na­lu­lui Je­ri­cho (Ke­vin Cos­tner), tul­bu­rat acum de amin­ti­ri­le și sen­ti­men­te­le lui Bill.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.