O SCURTĂ ISTORIE A TERMENULUI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

re­pre­zin­tă apli­ca­rea de ele­men­te de de­sign de joc și de prin­ci­pii de joc în con­tex­te care nu au le­gă­tu­ră cu jo­cul jo­cul pro­pri­u­zis, pre­cum re­cru­ta­rea, trai­nin­gul pentru an­ga­jați, să­nă­ta­tea, ma­na­ge­men­tul, edu­cația etc. Ace­as­ta are ca scop crește­rea im­pli­că­rii uti­li­za­to­ri­lor, a pro­duc­ti­vi­tății, a învăță­rii, re­cru­tă­rii și eva­luă­rii an­ga­jați­lor, exer­ciții fi­zi­ce etc. Ter­me­nul a fost fo­lo­sit pentru pri­ma da­tă în 2002, de pro­gra­ma­to­rul și in­ven­ta­to­rul bri­ta­nic Nick Pel­ling, însă nu a de­venit po­pu­lar de­cât în 2010. Chiar înain­te de fo­lo­si­rea aces­tu­ia, împru­mu­ta­rea ele­men­te­lor vi­deo din jo­curi în di­fe­ri­te do­me­nii era o prac­ti­că obișnu­i­tă (în pro­ble­me de învăța­re etc.). Un blog­ger axat pe bu­si­ness a po­pu­la­ri­zat ter­me­nul - Char­les Coon­radt, cel care a fon­dat în 1973 com­pa­nia de con­sul­ta­nță The Ga­me of Work, iar în 1984 a scris cartea „Gran­dfat­her of Ga­mi­fi­ca­ti­on“. În oc­tom­brie 2007, com­pa­nia Bun­chball, su­sți­nu­tă de Ado­be Sys­tems Incor­po­ra­ted, a fost pri­ma care să ofe­re teh­nici de joc ca ser­vi­ciu pentru Dun­der Mif­flin Infi­ni­ty, com­pa­nia ce a in­spi­rat se­ria­lul NBC The Offi­ce. În 2010 teh­ni­ca a câști­gat ate­nția in­ves­ti­to­ri­lor care au ob­ser­vat că ju­mă­ta­te din com­pa­ni­i­le care voiau fi­na­nța­re din do­me­ni­ul apli­cați­i­lor software pentru con­su­ma­tori me­nți­o­nau de­sig­nul de joc în pre­zen­tă­ri­le lor. Bad­ge­vil­le, pri­ma companie care a înce­put să ofe­re servicii de ga­mi­fi­ca­re pentru nu­me­roși cli­e­nți companii, a fost lan­sa­tă la fi­na­lul lui 2010 și a strâns fi­na­nțări de 15 milioane de dolari în pri­mul an de ope­ra­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.