%

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Până în 2020, ga­mi­fi­ca­rea nu va fi im­ple­men­ta­tă în ac­ti­vi­tăți­le di­gi­ta­le de zi cu zi pentru ma­jo­ri­ta­tea oa­me­ni­lor. Fo­lo­si­rea jo­cu­ri­lor și struc­tu­ri­le ase­mă­nă­toa­re jo­cu­ri­lor vor re­pre­zen­ta un seg­ment im­por­tant al sce­nei de co­mu­ni­ca­re, ga­mi­fi­ca­rea altor as­pect ale co­mu­ni­că­rii nu vor fi avan­sat prea mult, nu vor ieși din zo­na de a fi im­ple­men­ta­te oca­zi­o­nal de anu­mi­te seg­men­te ale po­pu­lați­ei doar în anu­mi­te cir­cum­sta­nțe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.