%

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Până în 2020, va exis­ta o crește­re sem­ni­fi­ca­ti­vă în ce pri­vește adop­ta­rea și fo­lo­si­rea proi­ec­te­lor de ga­mi­fi­ca­ti­on. Con­cep­tul va face va­luri în do­me­ni­ul co­mu­ni­că­rii și va fi im­ple­men­tat într-o se­rie de alte do­me­nii: edu­cație, să­nă­ta­te, mun­că și alte do­me­nii le­ga­te de in­te­ra­cți­o­nea uma­nă și de mo­dul în care fo­lo­sesc rețe­le­le de co­mu­ni­ca­re în viața lor co­ti­dia­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.